2019-07-03

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

 1. Nazwa postępowania: Wynajem pomieszczeń i terenu na organizację Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych odbywających się w dniach 15-27.07.2019 r. w Myślenicach.

 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczeń i terenu na organizację Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych odbywających się w dniach 15-27.07.2019 r. w Myślenicach.

 3. Warunki stawiane Wykonawcom: ; zapewnienie pokoi noclegowych dla 45 osób; zapewnienie wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja); zapewnianie poczęstunku podczas wernisaży; zapewnienie pomieszczenia na biuro dostępne od 12-29.07.2019; organizacja placu przeznaczonego do działań artystycznych z możliwością przywozu przez dźwig wielkogabarytowych bloków kamiennych i kloców drewnianych; zapewnienie podłącza prądu (3 fazy) na placu dla artystów; teren ma być strzeżony zamykany na noc (ogrodzony); zapewnienie z korzystania z zadaszonego pomieszczenia np. wiaty (zajęcia dla dzieci i praca w razie niepogody dla artystów); możliwość użyczenia parasoli do ochrony przed niedogodnymi warunkami atmosferycznymi dla artystów rzeźbiących w piaskowcu i drzewie; możliwość organizacji integracyjnych spotkań dla artystów (grill); zapewnienie miejsca odosobnionego z uwagi na możliwy dyskomfort dźwiękowy, zapylenie, zanieczyszczenie terenu podczas pracy (użycie pił motorowych, młotów szlifierek i innych narzędzi); lokalizacja na terenie miasta Myślenice .

 4. Miejsce i termin składania oraz forma oferty i sposób jej przygotowania: Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat, w terminie do dnia 09.07.2019 r. do godziny 09:00. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na: : Wynajem pomieszczeń i terenu na organizację Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych odbywających się w dniach 15-27.07.2019 r. w Myślenicach .

 5. Kryteria jakim będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty: kryterium: Cena -100%, oznacza to, że Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki i wymagania oraz zaoferuje najniższą cenę za wykonanie zamówienia.

 6. Umowa: z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 7. Zamawiający przed ostatecznym wyborem oferty nie zamierza przeprowadzać dodatkowych negocjacji.

 8. Inne informacje dotyczące postępowania: Obowiązki wykonawcy: 1/.Wykonawca zabezpiecza całość materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. . 2/.Niniejszą umową objęte są wszystkie koszty związane z prowadzeniem prac. 3/.Wykonawca zobowiązany jest przywrócić do stanu pierwotnego teren lub inne elementy wyposażenia działki lub działek sąsiednich, naruszone na skutek realizacji wydarzenia. 4/.Obowiązkiem Wykonawcy jest właściwe zabezpieczenie terenu, utrzymanie bezpieczeństwa oraz porządku i BHP. 5/.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót objętych umową oraz poniesie wszelkie koszty z tego tytułu 6/. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania. 7/.Wykonawca zobowiązuje się do :- wykonywania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.- informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania pisemnych sprawozdań. 10/.Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać wszelkie kwestie z Zamawiającym. Inne informacje: Rozpoczęcie usługi: po podpisaniu umowy. 1. Jeżeli w toku wykonywania usługi zajdzie konieczność wykonania prac nie objętych zakresem rzeczowym wymienionym w niniejszym zaproszeniu, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wykona je w ramach zawartej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez wyboru oferty. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności zwrot kosztów z tytułu przygotowania oferty. 3. Złożona przez Wykonawcę oferta musi zachować swoją ważność przez minimum 30 dni licząc od dnia upływu terminu nadsyłania ofert, pod rygorem odrzucenia złożonej oferty. 4. Dla zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert oraz prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. Zawarcie umowy nastąpi niezwłocznie. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy o realizację przedmiotu niniejszego zapytania.

 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania (unieważnienia) bez wyboru oferty, jeśli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką dysponuje Zamawiający. Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztu przygotowania oferty w przypadku unieważnienia postępowania w opisanej powyżej sytuacji..

 10. Klauzula informacyjna RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice

 3. inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Krzysztof Dybeł, kontakt: adres e-mail: iod@myslenice.pl;

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w ramach niniejszego postępowania; " Wynajem pomieszczeń i terenu na organizację Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych odbywających się w dniach 15-27.07.2019 r. w Myślenicach”.

 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 9. posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Wyjaśnienia:

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z jej treścią oraz nie może naruszać integralności notatki z postępowania oraz jej załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:

- załącznik nr 1 – formularz oferty

Załączniki:

1zał.1 - formularz ofertowy.docPobierz
2Zaproszenie.docPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń