2024-01-15

ZMIANA! XXX. Jubileuszowy Ogólnopolski Myślenicki Festiwal Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki" - odwołany!

AKTUALIZACJA: Z powodu małej liczby zgłoszeń Festiwal Pieśni Chóralnej się nie odbędzie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku festiwal powróci w jubileuszowej odsłonie. Zapraszamy już dziś chóry z całej Polski.

Celem konkursu jest: podnoszenie jakości pracy artystycznej chórów oraz ocena ich dorobku, integracja amatorskiego ruchu artystycznego, ocena pracy dyrygentów (doskonalenie zawodowe), podnoszenie kompetencji z zakresu wykonawstwa artystycznego.

Konkurs skierowany jest do chórów wykonujących muzykę wielogłosową.

Konkurs jest jednoetapowy.
Przesłuchania konkursowe odbędą się sali widowiskowej Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, ul. Józefa Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, 21 stycznia 2024 (niedziela) od godz.10.00.

Koncerty finałowe przewidziano na godz. 18.00 w sali widowiskowej Myślenickiego

Ośrodka Kultury i Sportu. Podczas Gali koncertowej nastąpi wręczenie nagród oraz
wspólne wykonanie utworu obowiązkowego.

KATEGORIE CHÓRÓW:
1. Zakwalifikowane chóry będą oceniane w następujących kategoriach:
a. Chóry dziecięce – do 15 roku życia;
b. Chóry młodzieżowe – od 16 do 20 roku życia;
c. Chóry dorosłych;
d. Chóry seniorów – od 60 roku życia

Chór powinien wykonać 3 utwory o zróżnicowanym charakterze zgodne z tematyką festiwalu, w tym jeden obowiązkowy – a cappella.

Utworem obowiązkowym jest kolęda PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM, opracowanie utworu jest
dostępne na stronie https://mokis.myslenice.pl/

Dopuszczalny jest udział jednego instrumentu akompaniującego oraz drobnych instrumentów perkusyjnych w utworach nieobowiązkowych.
Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut.

Organizatorzy dopuszczają możliwość, za wyraźną decyzją Jury, po dokonaniu przesłuchań festiwalowych o przeniesienie wybranych chórów do innych – określonych powyżej kategorii.

ZGŁOSZENIE:

1. Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz dostępny na stronie www.mokis.myslenice.pl do dnia 28.12.2023.
2. Kwalifikacja do udziału w konkursie odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia, nagrania i obowiązkowych materiałów informacyjnych.
3. Wszelkie materiały należy przesłać na adres: festiwalchorow.myslenice@gmail.com z dopiskiem XXX MYŚLENICKI FESTIWAL
PIEŚNI CHÓRALNEJ – „KOLĘDY I PASTORAŁKI” MYŚLENICE 2023. 

4. Podany w karcie zgłoszeniowej program nie może zostać ulec zmianie. W sytuacjach szczególnych o możliwości zmiany decyduje Organizator.
5. Nagranie audio-video w formacie mp4 w układzie horyzontalnym z naturalnym tłem akustycznym należy przesłać za pomocą platformy We Transfer. Zabroniony jest montaż i mastering dźwięku i materiału video. Nagranie powinno być wykonane w grudniu 2023 r.
6. Informację o zespole oraz zdjęcie chóru należy przesłać droga elektroniczną - maximum 1500 (ok. ½ strony formatu A4 czcionka Calibri 11 pkt.). Zdjęcie chóru (forma elektroniczna JPG, rozdzielczość min. 300 dpi.)
7. Nadesłanie niekompletnej karty zgłoszenia lub brak wymaganych załączników stanowi podstawę do odrzucenia zgłoszenia.
8. Wykaz chórów zakwalifikowanych do udziału w konkursie zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.mokis.myslenice.pl do dnia 03.01.2024 r. do godz. 13.00 następnie podana zostanie kolejność prezentacji.

NAGRODY:
1. Organizator przyzna nagrody finansowe dla:
a. chórów, które zajęły I, II, III miejsce w danej kategorii
b. Grand Prix Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice – dla najlepszego chóru*
c. dla wyróżniającego się dyrygenta.
UWAGA*: Otrzymanie nagrody Grand Prix zobowiązuje zespół do prezentacji artystycznej w kolejnej
edycji festiwalu. (Koszty organizacyjne pokrywa organizator Festiwalu).
2. Nagrodzone chóry otrzymają pamiątkową statuetkę Myślenicki Anioł Ogólnopolskiego Festiwalu
Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki”
3. Wszystkie chóry uczestniczące w konkursie otrzymają pamiątkowy dyplom uczestnictwa.
4. Ocenie Jury podlegają: dobór repertuaru zgodnego z tematyką festiwalu i dostosowanego do
możliwości wykonawczych zespołu, intonacja, emisja głosu, interpretacja, stopień trudności oraz
ogólny wyraz artystyczny.

Więcej informacji w załączonych dokumentach.

- regulamin z załączoną zgoda RODO,

- link na stronę mokis do formularza zgłoszeniowego:
https://forms.gle/XzywFqJ7ASG3JuCz5

-opracowanie kolędy obowiązkowej (5 plików)

Załączniki:

11701425199_Regulamin_Chóry.2024.docxPobierz
21701425211_Przybieżeli-dzieci_2_gł._SA.mus.pdfPobierz
31701425211_Przybieżeli-4_gł._SATB_mus.pdfPobierz
41701425211_Przybieżeli-3_gł._SAB.mus.pdfPobierz
51701425211_Przybieżeli_męski_3_gł._TBB.mus.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń