2020-08-25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ogłasza zamówienie na usługi społeczne pn. Kompleksowa obsługa ratownictwa wodnego Krytej Pływalni „Aquarius”  Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach w latach 2020-2021. Numer postępowania: AT-271/2020-1 W niniejszym postępowaniu maja zastosowanie: 1. przepisy ustawy z 29 styczna 2004r prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 t.j. ze zmianami) wyłącznie w zakresie wskazanym w treści niniejszego ogłoszenia;2. postanowienia Regulamin udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro dostępny pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/mokiswmyslenicach (w zakładce Regulamin). 3. W przypadku rozbieżności treści pomiędzy ogłoszeniem a Regulaminem stosuje się postanowienia zawarte w treści ogłoszenia.  

Załączniki:

1Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Pobierz
2Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)Pobierz
3Formularz oferty (załącznik nr 2)Pobierz
4Formularz oferty (załącznik nr 2) - wersja edytowalnaPobierz
5Oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 3)Pobierz
6Oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 3) - wersja edytowalnaPobierz
7Wzór umowy (załącznik nr 4)Pobierz
8Regulamin udzielania zamówień publicznych na usługi społecznePobierz
9Informacja z otwarcia ofert (01.09.2020)Pobierz
10Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej (02.09.2020)Pobierz
11Rezygnacja z negocjacji (03.09.2020)Pobierz
12Informacja o wyborze oferty (04.09.2020)Pobierz
13Zaproszenie do zawarcia umowy (04.09.2020)Pobierz
14Zaproszenie do zawarcia umowy 2 (07.09.2020)Pobierz
15Wezwanie do usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji (10.09.2020)Pobierz
16Odpowiedź na wezwanie (11.09.2020)Pobierz
17Wyjaśnienia dla oferenta (11.09.2020)Pobierz
18Informacja o udzieleniu zamówienia (14.09.2020)Pobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń