Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

Przetarg nr ZPR-5/2011

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach ogłasza rozpoczęcie POSTĘPOWANIA o UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr ZRP-5/2011 w formie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na portalu Urzędu Zamówień publicznych pod numerem 189861  - 2011  w dniu 12.07.2011r.

Ważne! Ze względu na zbyt krótki czas do otwarcia przetargu, uniemożliwiający prawidłowe przygotowanie ofert, MOKiS zmienia termin składania ofert i otwarcia przetargu ZRP-5/2011 z dnia 26.07.2011 na 29.07.2011r. Komunikat o zmianie dostępny tutaj. Dokonano też zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), w związku z dostrzeżonymi nieścisłościami w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przygotowanej na potrzeby niniejszego przetargu, koniecznym było dokonanie zmiany treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. Zmiany wyróżniono kolorem.

Po pierwsze: w załączniku  nr 3 do SIWZ ZRP-5/2011 w tytule jest błąd cyfrowy- powinno być ZRP - 5, a jest 4.
Po drugie: punkt drugi powinien zmienia brzmienie na: "Przedmiot leasingu zostanie zakupiony przez Finansującego zgodnie z rozstrzygnięciem ogłoszonego w terminie wcześniejszym przetargu na dostawę".

I ZAMAWIAJĄCY
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 20,
32 – 400 Myślenice, województwo małopolskie, tel./faks 12 2721511.
SIWZ dostępna w siedzibie Zamawiającego i tutaj wersja pierwotna i wersja po poprawkach.


II ZADANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Leasing kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI
kod CPV: 66.11.40.00 – 2 Usługi leasingu

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wartość kinowego sprzętu cyfrowego: 654 273,90 zł
Rodzaj leasingu – finansowy
Leasing w walucie - polski złoty
Rodzaj rat leasingowych- równe
Podatek VAT wyliczony wg aktualnej stawki od całej sumy opłat - płatny jest z góry, razem z pierwszą opłatą leasingową
Udział własny zamawiającego (opłata wstępna) – brak
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje  - korzystający
Okres leasingu- 60 miesięcy,
Zapis w umowie – w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty – prawo własności towaru zostanie przeniesione na korzystającego
Wartość końcowa wykupu –  1% wartości przedmiotu leasingu
Ubezpieczenie – przedmiot leasingu zostanie ubezpieczony przez korzystającego (tzn. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu)

Dopuszcza się także niżej wymienione formy poręczenia:

  • indos weksla na bank refinansujący umowę,
  • cesję z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu leasingu na Bank Refinansujący,
  • zastaw lub przewłaszczenie z warunkiem zawieszającym,
  • przelanie wierzytelności z zawartej umowy na rzecz banku refinansującego zakup,
  • zapewnienie posiadania środków na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości nie wyższej niż roczna wartość czynszu leasingowego.

Dopuszcza się również inne, niewymienione wyżej sposoby zabezpieczenia, o ile ich zastosowanie nie będzie uciążliwe dla Zamawiającego oraz nie spowoduje zwiększenia kosztów wykonania umowy.

Projekt umowy leasingu winien być dołączony do oferty. Zapisy umowy w zakresie zabezpieczeń jej realizacji nie stanowią istotnych postanowień umowy i mogą być modyfikowane, o ile spełniają warunki wymienione w lit. l) powyżej.


IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Okres, na jaki zostanie zawarta umowa leasingu wynosi:
60 miesięcy od dnia wydania kinowego sprzętu cyfrowego.

V INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM i FINANSOWYM
Wadium - nie dotyczy
Zamówienia uzupełniające – nie przewiduje się
Złożenie oferty częściowej – nie
Złożenie oferty wariantowej – nie

VI SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
Termin składania ofert. Ofertę należy składać do dnia 29.07.2011 r. do godz. 09.00 w siedzibie MOKiS w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 20

Otwarcie ofert  nastąpi 29.07.2011 r. o godz. 09.05 w siedzibie MOKiS w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 20.                                                      

Przetarg nr ZPR-4/2011

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ogłasza w dniu 20.06.2011 r. przetarg nieograniczony nr ZPR 4/2011 na "Leasing kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI kody CPV: 66.11.40.00 – 2 Usługi leasingu".

Termin składania ofert:
11.07.2011 r. godz. 9.00.
Miejsce składania ofert:
MOKiS ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice.
Otwarcie ofert:
11.07.2011 r. o godz. 9.05 w MOKiS ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice.

Do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Przetarg nr ZPR-3/2011

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ogłasza w dniu 20.05.2011 r. przetarg nieograniczony nr ZPR 3/2011 na
"Dostawę wraz z montażem kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI.".

Termin składania ofert:
03.06.2011 r. godz. 9.00.
Miejsce składania ofert:
MOKiS ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice.
Otwarcie ofert:
03.06.2011 r. o godz. 9.05 w MOKiS ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice.

Do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
załącznik nr 2 do ZPR-3/2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania ZRP-3/2011

Przetarg nr ZPR-2/2011

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ogłasza w dniu 18.04.2011 r. przetarg nieograniczony nr ZPR 2/2011 na "Usługę leasingu kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI".
Termin składania ofert:
04.05.2011 r. godz. 9.00.
Miejsce składania ofert:
MOKiS ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice.
Otwarcie ofert:
04.05.2011 r. o godz. 9.05 w MOKiS ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice.

Do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Odpowiedzi na pytania do ZPR2/2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania ZRP-2/2011

Informacja o unieważnieniu postępowania ZRP-2

Przetarg nr ZPR-1/2011

Przetarg nieograniczony nr ZPR 1/2011 na "Leasing kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz Szczegółową
Specyfikacją Techniczną, stanowiącą Zał. Nr 2 do SIWZ ZRP-1/2011."

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ogłasza w dniu 4.04.2011 r. przetarg nieograniczony nr ZPR 1/2011 na *"Leasing kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz Szczegółową
Specyfikacją Techniczną, stanowiącą Zał. Nr 2 do SIWZ ZRP-1/2011."*.
Termin składania ofert:
18.04.2011 r. godz. 9.00.
Miejsce składania ofert:
MOKiS ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice.
Otwarcie ofert:
18.04.2011 r. o godz. 9.05 w MOKiS ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice.

Do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o wyniku postępowania ZRP 1/2011

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...