Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego Nr ref. AT-271-3/16

Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego położonego w budynku MOKiS przy ul. Piłsudskiego 20 w Myślenicach

Nr ref. AT-271-3/16
1. Nazwa i siedziba Organizatora:

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

ul. J. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice,

NIP: 681-13-53-451; Regon: 000284888 tel./fax.: 12 2721511

więcej informacji w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (20161005110133002.pdf)AT-271-3/1605-10-2016 12:21
Pobierz plik (20161017124751871.pdf)Aktualizacja z dnia 17 10 201617-10-2016 14:29

Rozstrzygnięcie przetargu AT- 271-7/15

Dotyczy:    Przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius” Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w 2016 roku - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach”, nr ref. AT- 271-7/15.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.:

„Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius” Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w 2016 roku - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach”

Czytaj więcej...

Przetarg AT-271-6/15

Dotyczy: "Rozbudowa pomieszczeń odnowy biologicznej na basenie w Myślenicach"

 

21.09.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz).

 

l.p.

Oznaczenie Tomów

Nazwa Tomu

 

Tom I

Instrukcja dla Wykonawców (IDW). (SIWZ)

 

Tom II

Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego (Do pobrania)

 

Tom III

Dokumentacja techniczna (projektowa) (Do pobrania)

25.09.2015r.

Pytania oraz odpowiedzi odnośnie przetargu:

l.p.

Pytanie odnośnie przetargu

1.

Odpowiedź (Do pobrania)

15.10.2015r.

Rozstrzygnięcie przetargu

    l.p.          

Nazwa
  1. Zawiadomienie o wyniku postępowania (Do pobrania)

22.10.2015r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

l.p.

Nazwa
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Do pobrania)

 

Przetarg AT-271-5/15

Dotyczy: "Rozbudowa pomieszczeń odnowy biologicznej na basenie w Myślenicach"

 

27.08.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz).

 

l.p.

Oznaczenie Tomów

Nazwa Tomu

 

Tom I

Instrukcja dla Wykonawców (IDW). (SIWZ)

 

Tom II

Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego (Do pobrania)

 

Tom III

Dokumentacja techniczna (projektowa) (Do pobrania)

 

11.09.2015r.

Unieważnienie przetargu:

Uzasadnienie (Do pobrania).

 

Przetarg AT-271-4/15

Dotyczy: "Rozbudowa pomieszczeń odnowy biologicznej na basenie w Myślenicach"

 

5.08.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz).

 

l.p.

Oznaczenie Tomów

Nazwa Tomu

 

Tom I

Instrukcja dla Wykonawców (IDW). (SIWZ)

 

Tom II

Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego (Do pobrania)

 

Tom III

Dokumentacja techniczna (projektowa) (Do pobrania)


21.08.2015r.

Pytania oraz odpowiedzi odnośnie przetargu:

 l.p.

 Pytanie odnośnie przetargu

 Załącznik

 1.

 Odpowiedź (Do pobrania)

 Rozplanowanie klatek wentylacyjnych (Do pobrania)

26.08.2015r.

Unieważnienie przetargu:

Uzasadnienie (Do pobrania).

Rozstrzygnięcie przetargu AT-271-1/15

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy wpisanym do rejestra zabytków / procedura konkurencyjna w trybie konkursu ofert /AT-271-1/15

Przedmiotem posiedzenia było: porównanie i wybór wykonawcy przedstawiającego najkorzystniejszą ofertę zamówienia.
Kompleksowa konserwacja techniczno estetyczna kamiennej kapliczki św. Dominika w Polance

Oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

Czytaj więcej...

Przetarg AT-271-1/15

 

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków procedura konkurencyjna w trybie konkursu ofert -AT-271-1/15

 

Czytaj więcej...

Roztrzygnięcie przetargu AT-271-11/14

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach”, nr ref. AT-271-11/14.


Zawiadomienie o wyniku postępowania


Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:


Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach
WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA:

numer oferty: 1

firma (nazwa): Konsorcjum:

1) FBS-budownictwo Sp. z o.o. w organizacji - Lider,

2) Omega Zakład Wodno-Kanlizacyjny - Partner

za cenę brutto: 1.487.777,93 zł

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył wymagane dokumenty. Oferta wykonawcy wg jedynego kryterium oceny ofert (najniższa cena), jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała ocenę 100,00 pkt.OFERTY W PRZETARGU ZŁOŻYLI NASTĘPUJĄCY WYKONAWCY:


  Nr oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy

  Adres Wykonawcy

  1

  1. Konsorcjum:

  1) FBS-budownictwo Sp. z o.o. w organizacji - Lider,

  2) Omega Zakład Wodno-Kanlizacyjny - Partner


  ul. Kazimierza Wielkiego 222a,

  32-400 Myślenice,

  ul. Szkolna 17,

  41-711 Ruda Śląska.  PUNKTACJA OFERT DLA KRYTERIUM OKREŚLONEGO W SIWZ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

  Nr oferty

  Liczba punktów w kryterium

  Cena brutto oferty(zł)

  Cena

  -

  -

  Razem

  1

  1.487.777,93

  100,00

  -

  -

  100,00


  Przetarg AT-271-11/14

  Dotyczy: "Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach "

   

  18.09.2014r.

  Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz).

   

  l.p.

  Oznaczenie Tomów

  Nazwa Tomu

  Tom I

  Instrukcja dla Wykonawców (IDW). (SIWZ)

  Tom II

  Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego (Do pobrania)

  Tom III

  Dokumentacja techniczna (projektowa) składa się z:

  • Dokumentacja remontowo-budowlan (Załącznik A)
  • Dokumentacja Instalacyjna (Załacznik B)

   

  23.09.2014r.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pobierz)

   

  l.p.

  Oznaczenie Tomów

  Nazwa Tomu

   

  Tom I

  Instrukcja dla Wykonawców (IDW). (SIWZ)
  Zmiana w specyfikacji SIWZ (załącznik)

   

  Tom II

  Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego (Do pobrania)

   

  Tom III

  Dokumentacja techniczna (projektowa) składa się z:

  • Dokumentacja remontowo-budowlan (Załącznik A)
  • Dokumentacja Instalacyjna (Załacznik B)

   

  24.09.2014r.

  Odpowiedz na pytania. (pobierz)

   

  Wszelkie dokumentacje umieszczone na stronie internetowej mają na celu wyłonienie Wykonawcy
  w postępowaniu przetargowym. Jakiekolwiek wykorzystanie dokumentacji w celu innym skutkuje

  odpowiedzialnością na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  Unieważnienie przetargu AT-271-9/14

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach”, nr ref. AT-271-9/14.

  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Działając, na postawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą pzp”, Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

  Uzasadnienie

  Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku gdy „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

  Zamawiający w dniu 16.09.2014 roku zawiadomił Wykonawców o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach”, nr ref. AT-271-9/14. W informacji tej Zamawiający wskazał, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone dwie oferty, jednakże tylko jedna z nich została opatrzona ceną mieszczącą się w kwocie, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Ponadto, Wykonawcy zostali poinformowani, iż w toku badania ofert Zamawiający, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy pzp, wezwał Wykonawcę, którego oferta zawierała cenę mieszczącą się w kwocie, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez niego warunków udziału w postępowaniu. Wezwany Wykonawca nie przedłożył wymaganych dokumentów, w związku z czym Zamawiający, działając na podstawie 24 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp, zobowiązany był wykluczyć z udziału w postępowaniu tegoż Wykonawcę.

  Wobec powyższego Zamawiający obowiązany jest unieważnić postępowanie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, gdyż pozostała ważna oferta z najniższą ceną Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z przedmiotowego postępowania, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

  Czytaj więcej...

  Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...