Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

Przetarg nr ZPR-6/2011

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach ogłasza rozpoczęcie POSTĘPOWANIA o UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr ZRP-6/2011 w formie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na portalu Urzędu Zamówień publicznych pod numerem 225284  - 2011  w dniu 01.08.2011r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania ZRP-6/2011

I ZAMAWIAJĄCY
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 20,
32 – 400 Myślenice, województwo małopolskie, tel./faks 12 2721511.
SIWZ dostępna w siedzibie Zamawiającego i tutaj.

 


II ZADANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Leasing kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI
kod CPV: 66.11.40.00 – 2 Usługi leasingu

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wartość kinowego sprzętu cyfrowego: 654 273,90 zł
Rodzaj leasingu – finansowy
Leasing w walucie - polski złoty
Rodzaj rat leasingowych- równe
Podatek VAT wyliczony wg aktualnej stawki od całej sumy opłat - płatny jest z góry, razem z pierwszą opłatą leasingową
Udział własny zamawiającego (opłata wstępna) – brak
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje  - korzystający
Okres leasingu- 60 miesięcy,
Zapis w umowie – w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty – prawo własności towaru zostanie przeniesione na korzystającego
Wartość końcowa wykupu –  1% wartości przedmiotu leasingu
Ubezpieczenie – przedmiot leasingu zostanie ubezpieczony przez korzystającego (tzn. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu)

Warunki zabezpieczenia leasingu finansowego przez Zamawiającego: Poręczenie wekslowe in blanco Zamawiającego. W przypadku likwidacji zamawiającego zobowiązania przejmuje solidarnie Organizator – Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach (zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).
Projekt umowy leasingu winien być dołączony do oferty

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Okres, na jaki zostanie zawarta umowa leasingu wynosi:
60 miesięcy od dnia wydania kinowego sprzętu cyfrowego.

V INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM i FINANSOWYM
Wadium - nie dotyczy
Zamówienia uzupełniające – nie przewiduje się
Złożenie oferty częściowej – nie
Złożenie oferty wariantowej – nie

VI SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
Termin składania ofert. Ofertę należy składać do dnia 08.08.2011 r. do godz. 09.00 w siedzibie MOKiS w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 20

Otwarcie ofert  nastąpi 08.08.2011 r. o godz. 09.05 w siedzibie MOKiS w Myślenicach, ul. Piłsudskiego

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...