Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu

Dyrektor Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu

ul. M.J. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice

 

Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem:

Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240), następujące wymagania:

1. Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o wolnym Handlu (EFTA).

2. Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

3. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych.

4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

a. Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,

b. Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c. Jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów

d. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające
do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

6. Znajomość przepisów ustaw o: finansach publicznych, o rachunkowości.

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które przeprowadzany jest konkurs:

1. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office), programów księgowych (Symfonia) oraz sprzętu biurowego.

2. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej

3. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.

4. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

6. Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych.

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

1. Prowadzenie rachunkowości Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury.

3. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury sprawozdań miesięcznych o realizacji planu finansowego.

4. Przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków.

5. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji.

6. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

7. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczanie zaliczek podatkowych, składek, potraceń oraz terminowe ich przekazywanie.

8. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.

9. Obsługa programu PŁATNIK – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.

10. Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS i US.

11. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.

12. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo - księgowych.

13. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury.

15. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys zawodowy z opisem dotychczasowej działalności zawodowej

2. List motywacyjny

3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy

4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

5. Aktualne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

6. Aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać

w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu ul. M.J. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice pok. nr 4

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu”

w terminie do 21 maja 2012r. do godziny 10:00

Dokumenty, które wpłyną do Sekretariatu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
28 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe:

1. Wymiar czasu pracy na stanowisku głównego księgowego – 1etat

2. Planowane zatrudnienie od 1 czerwca 2012 r.

Dyrektor
Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu

Małgorzata Anita Werner

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...