Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

Zapytanie cenowe nr 3/01/2012

Myślenice 27.03.12

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

ul. Piłsudskiego 20

32-400 Myślenice

Zapytanie cenowe nr 3/01/2012

(dotyczy zakupu i montażu systemu monitoringu z elementami monitoringu wizyjnego)Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz 1655 ze zm.) art.69 ust. 1 pkt.3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 i 1241 z 2010 ze zm.)

 

 Niniejsze zapytanie cenowe nie jest równorzędne z zamówieniem.

Otrzymanie od Państwa ofert nie będzie stanowić podstawy do powstania zobowiązań wobec stron.Zamawiający:Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

ul. Piłsudskiego 20

32-400 Myślenice

NIP 681 13 53 451Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza do złożenia ofert na:

" Zakup i montaż systemu monitoringu wraz z elementami monitoringu wizyjnego"OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie i montażu systemu monitoringu wraz z elementami monitoringu wizyjnego w obiekcie Myślenickiego Ośródka Kultury i Sportu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Orientacyjne zestawienie urządzeń do monitoringu wraz z niektórymi wymaganiami technicznymi dla poszczególnych urządzeń:dla poszczególnych urządzeń:Lp.

Nazwa urządzenia

szt/m

1

Kamera kopułka wewnętrzna Dzień/Noc , min.600 linii, Przetwornik obrazu 1/3", CCD, Sony SuperHad II 0.01 lx, obiektyw 4-9mm


8

2

Kamera kopułowa z podświetlaczem IR.min.550 TVL, Sony Super HAD II CCD, 0.01 lx, 4-9mm


8

3

Rejestrator 16 – kanałowy H.264,LAN 4CIF (704x576)

25 kl./s na każdy kanał


1

4

Dysk HDD 1 TB SV35.5 SATA III dedykowany do CCTV

1

5

Transformator wideo Etrix 1VP-C z wtykiem BNC

16

6

Transformator wideo Etrix 4VP na skrętkę UTP

2

7

Transformator wideo Etrix 8VP NA skrętkę UTP

1

8

Zasilacz impulsowy 12V 4A

4

9

Monitor LCD lub LED min.20”

 

10

Przewód zasilający 2xo,75 MM2

100

11

Przewód NETSET BOK UTP 5e skrętka , 305m

2

12

Listwy elektroinstalacyjne

100

 

 

oraz

- wykonanie instalacji kablowej

- montaż zasilaczy

- montaż kamer, podłączenie, regulacja

- montaż rejestratora, instalacja dysku twardego HDD , uruchomienie

- programowanie rejestratora , podłączenie do sieci LAN

 

wraz z:

1 Materiały pomocnicze

2 Koszy zakupu

3 Robocizna

4 Koszty ogólne

 

 

Zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z jego warunkami. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z warunkami zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji, która powinna być rozpatrzona w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy towar na nowy, wolny od wad.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin składania ofert: do dnia 13.04. 2012 roku.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania.

Termin wykonania zamówienia - do ustalenia.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 

Oferta powinna zawierać

 

- datę sporządzenia,

- pełna nazwę i adres (siedzibę) oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- załączniki.

 

Ponadto, powinna być:

- sporządzona na piśmie, w języku polskim,

- opatrzona pieczątka firmową,

- podpisana czytelnie przez oferenta.

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Oferty należy przesłać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; faksem na nr 12 272 15 11, lub dostarczać osobiście na adres: ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, pok nr 5 do dnia 13.04.2012r.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zapytanie cenowe zamieszczono na stronie: http://www.mokis.myslenice.pl/.

Ofertę należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania cenowego.

 

OCENA OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

kryterium wyboru oferty to cena.

Zaoferowana w ofercie cena powinna uwzględniać wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Cena powinna być przedstawiona jako cena netto i brutto. (netto+podatek VAT).

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem:http://www.mokis.myslenice.pl/.

oraz telefonicznie.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

 

Płatność zostanie zrealizowana przelewem po dostarczeniu przedmiotu zamówienia i faktury oraz wykonaniu usługi.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszelkich, dodatkowych informacji udziela Dyrektor MOKiS- Małgorzata Anita Werner pod numerem tel 12 272 15 11 oraz adresem email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 

ZAŁACZNIKI

 

1. Formularz oferty

 

 

 

 

 

Zapytanie cenowe nr 3/01/2012

(dotyczy zakupu i montażu systemu monitoringu z elementami monitoringu wizyjnego)

Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz 1655 ze zm.) art.69 ust. 1 pkt.3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 i 1241 z 2010 ze zm.)

FORMULARZ OFERTY

……………………………………..

(miejscowość i data)

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy)

OFERTA

 

Do:

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

ul. Piłsudskiego 20

32-400 Myślenice

NIP 681 13 53 451

 

Niniejszym składam ofertę na wykonanie:

……………………..……………………………………………………………………………………..

…………………….……………………………….……………………………………………………..

 

zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, oświadczam, iż:

  1. Oferuję realizację zamówienia na podstawie szczegółowego kosztorysu ( DOŁĄCZONEGO W ZALĄCZNIKU) na ogólną kwotę zamówienia przedstawionego poniżej:

 

Kategoria wydatków

Ilość

cena netto (w PLN)

Łączny koszt brutto (w PLN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.

  2. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy/wykonania zlecenia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

Załącznik:

 

  • …………………………

…………………………………………..

(Podpis osoby upoważnionej)

*) niepotrzebne skreślić

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...