2019-06-28

Program Dom KUltury +

Kultura. Moje miejsce. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu został beneficjentem programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 jako jeden z 50 ośrodków z całej Polski. Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury, jego celem jest poszerzenie dostępu do kultury, pobudzenie aktywności obywatelskiej w tworzeniu projektów kulturotwórczych, stworzenie warunków do rozwoju nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej. Projekt „Kultura. Moje ulubione miejsce”  zakłada w pierwszym etapie, przeprowadzenie diagnozy potrzeb oraz potencjału i zasobów mieszkańców gminy Myślenice.

Drugim działaniem w ramach pierwszego etapu projektu jest wybór od 3 do 7 inicjatyw zaproponowanych przez osoby fizyczne i grupy nieformalne z terenu Gminy Myślenice, które będą odpowiedzią na zdiagnozowane potencjały, zasoby i potrzeby kulturalne mieszkańców. Rekomendowane są działania (inicjatywy):

Organizator konkursu – Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu przygotuje regulamin, powoła komisję oceniającą wnioski, umieści niezbędne  dokumenty na stronie internetowej instytucji. Od 1 do 15 lipca będzie można na formularzu wniosku konkursowego  złożyć swoją inicjatywę i  tym samym ubiegać się o dofinansowanie na realizację swojego pomysłu na działanie kulturalne czy kulturotwórcze.  17 lipca komisja ekspertów wybierze najciekawsze inicjatywy zgodne z założeniami  regulaminu. Następnie przedstawiciele Organizatora konkursu spotkają się z realizatorami, omówią wszystkie inicjatywy i wszyscy przygotują się do działania.

Drugi etap projektu to realizacja wybranych inicjatyw. Rozpocznie się po złożeniu przez MOKiS wniosku uzupełniającego do Narodowego Centrum Kultury o środki na wybrane przez komisję zadania. Etap działania  będzie miał początek 19 sierpnia 2019. Wszystkie zadania muszą być zrealizowane do 12 listopada 2019 r.

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu jest gotów wprowadzić nowatorskie działania animacyjne w oparciu o przeprowadzone badanie zasobów i potrzeb. Program Dom Kultury + otwiera nowy rozdział w bliskiej współpracy instytucji ze społecznością lokalną.

Załączniki:

1RegulaminPobierz
2WniosekPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń