2018-06-04

V Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski

Regulamin V Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na kolędę lub pastorałkę

1. Przedmiotem Konkursu jest kompozycja – kolęda lub pastorałka przeznaczona na czterogłosowy chór mieszany a cappella, a także na chór jednorodny, z możliwością wykonywania go z towarzyszeniem organów lub innych instrumentów.

2. Ocenie konkursowej podlega wyłącznie własna, oryginalna kompozycja. Opracowania nie będą rozpatrywane.
3. Z udziału w Konkursie wyłączony jest ubiegłoroczny laureat Nagrody Głównej.
4. Organizatorem Konkursu jest Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach.
5. Oznaczone godłem literowym prace w czterech egzemplarzach i zaklejoną kopertę oznaczoną godłem, zawierającą ksero potwierdzenia wpłaty wpisowego oraz następujące dane: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, e-mail, notka biograficzna, należy przysłać do dnia 31 sierpnia 2018 r. na następujący adres:

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20 32 - 400 Myślenice

6. Każdy z uczestników Konkursu może nadesłać więcej niż jedną kompozycję. Obowiązuje wpisowe w wysokości 20 zł za każdy utwór płatne na konto:
37 8619 0006 0020 0000 3333 0002

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce

oddział w Myślenicach

tytułem: Konkurs na Kolędę lub Pastorałkę – z podaniem wybranego godła

7. Utwory zgłoszone do Konkursu nie mogą być nagrodzone, wykonane, wydane i nagrane przed ogłoszeniem wyników.
8. Jury powołane przez Dyrekcję Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach przyzna Nagrodę za najlepszą kompozycję w wysokości 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
9. Decyzje Jury są nieodwołalne.
10. Partytury nieczytelne nie będą rozpatrywane. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
11. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 23 września 2018 r. Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach pocztą elektroniczną (e-mailem). Informacja zamieszczona będzie także na stronie internetowej http://www.mokis.myslenice.pl
12. Laureat Konkursu przekaże wszystkie prawa autorskie kompozycji do wykorzystywania przez Organizatora Konkursu.
13. Nadesłanie partytur jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu Konkursu.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń