Deklaracja dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. poz. 1696) oraz na podstawie Zarządzenia nr AT-021-007/2021 Dyrektora Myślenickiego Ośrodka Kultury             i Sportu z dnia 28 stycznia 2021 roku w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu został wyznaczony koordynator do spraw dostępności:

  1. Grażyna Kosiba (dostępność architektoniczna, cyfrowa i komunikacyjno-informacyjna)

wdk.glogoczow@myslenice.pl
tel. 12 273 77 11, tel. komórkowy 500 693 675

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://mokis.myslenice.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2022

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacja o treściach niedostępnych:

Część plików skanowanych nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

Niektóre multimedia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Uzasadnienie nadmiernym obciążeniem:

Link do wyniku analizy:

http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=993715fc-0154-4385-a751-f46a6b1ace19

Oświadczenie sporządzono dnia: 26.02.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest koordynator ds. dostępności Grażyna Kosiba, tel. 12 2737711 tel. komórkowy 500 693 675, e-mail: wdk.glogoczow@myslenice.pl

Każdy użytkownik  ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba wnioskująca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia               z  żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu nie posiada aplikacji mobilnych.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

  1. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice

Budynek przy ul. Piłsudskiego posiada 5 wejść. Wejście główne (nr 1) znajduje się na parterze od strony wschodniej. Przed dwuskrzydłowymi drzwiami znajduje się podest, na który można wjechać po pochylni dla wózków lub wejść po 2 schodach.

Pozostałe wejścia są niedostępne dla wózków.

Działalność kulturalno-edukacyjna wraz z administracją i osobami obsługującymi instytucję znajdują się na parterze, 1 piętrze i - 1 piętrze (podziemia). W budynku nie ma windy, ani tzw. platformy dla osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku zainstalowano monitoring (węzły komunikacyjne, sala widowiskowa). Instytucja posiada własny parking od strony południowej,   z jednym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych oznaczonych znakiem poziomym tzw. kopertą oraz znakiem pionowym z piktogramem przedstawiającym osobę na wózku inwalidzkim. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze za sceną sali widowiskowej.  Wszystkie drzwi do pomieszczeń, sal zajęciowych i sali widowiskowej są dwuskrzydłowe lub o szerokości co najmniej 90 cm., co pozwala na swobodny wjazd osób na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń  w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu nie ma pętli indukcyjnych.

W instytucji brak jest osoby posługującej się polskim językiem migowym jednak na życzenie niesłyszących uczestników wydarzeń w ciągu trzech dni roboczych zapraszamy do instytucji tłumacza PJM.

 

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu prowadzi działalność w czterech filiach.:

  1. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu - Kryta Pływalnia Centrum Wodne Aquarius,

32-400 Myślenice, ul. Ogrodowa 19

Budynek wolnostojący, piętrowy z szerokimi drzwiami wejściowymi. Działalność podstawowa wraz z administracją i osobami obsługującymi Pływalnię znajduje się na parterze i pierwszym pietrze. W budynku zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych. Winda umożliwia przewiezienie osób na 1 piętro, w tym osoby na wózku inwalidzkim. Na konserwację i przeglądy dźwigu zawarta została stosowna umowa. Konserwacja urządzenia odbywa się co 6  miesięcy. Obiekt posiada własny parking. Przy wejściu głównym po prawej i lewej stronie znajdują się  dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze. Na salę z niecką basenową wchodzi się przez szerokie drzwi, a do innych pomieszczeń przez szerokie, jednoskrzydłowe drzwi, co pozwala na swobodny wjazd osób na wózkach inwalidzkich. Do budynku nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych. W obiekcie brak jest osoby posługującej się polskim językiem migowym.

  1. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu - Dom Ludowy , 32-400 Myślenice, ul. 3-Maja

Budynek wolnostojący, podwyższony parter z szerokimi drzwiami wejściowymi. Działalność kulturalno-edukacyjna wraz z osobami obsługującymi świetlicę znajduje się na parterze. Dom Ludowy posiada własny parking, nie ma jednak stanowiska postojowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Nie ma toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Na salę widowiskową wchodzi się bezpośrednio z szerokiego korytarza przez drzwi wejściowe, co pozwala na swobodny wjazd osób na wózkach inwalidzkich. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W świetlicy Dom Ludowy nie ma pętli indukcyjnych. W świetlicy brak jest osoby posługującej się językiem migowym jednak na życzenie niesłyszących uczestników wydarzeń w ciągu trzech dni roboczych zapraszamy do instytucji tłumacza PJM.

  1. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu - Świetlica Wiejska w Bęczarce, Bęczarka 113

Świetlica znajduje się  w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęczarce. Jest to budynek wolnostojący, piętrowy z szerokimi dwuskrzydłowymi drzwiami wejściowymi. Działalność kulturalno-edukacyjna wraz z osobami obsługującymi świetlicę znajduje się na pierwszym piętrze. Gościnnie zajęcia mogą być organizowane na parterze. Świetlica posiada własny parking, nie ma jednak stanowiska postojowego dla osób niepełnosprawnych. Nie ma toalety dedykowanej dla osób niepełnosprawnych.  Na salę widowiskową wchodzi się bezpośrednio      z szerokiego korytarza przez drzwi wejściowe, co pozwala na swobodny wjazd osób na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń  w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Świetlicy Wiejskiej w Bęczarce nie ma pętli indukcyjnych.

W instytucji brak jest osoby posługującej się polskim językiem migowym jednak na życzenie uczestników niesłyszących w ciągu trzech dni roboczych zapraszamy do instytucji tłumacza PJM.

  1. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu - Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie,

32-444 Głogoczów 406

Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie to budynek wolnostojący, piętrowy   z szerokimi dwuskrzydłowymi drzwiami wejściowymi. Jedna z części budynku ma 2 piętra i osobne drzwi dwuskrzydłowe. Działalność kulturalno-edukacyjna wraz z osobami obsługującymi ośrodek kultury znajduje się na pierwszym piętrze. Zajęcia organizowane są na parterze, pierwszym         i drugim piętrze. Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie nie posiada własnego parkingu. Stanowisko postojowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się w odległości ok. 100 metrów na parkingu ogólnodostępnym wiejskim. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Na salę widowiskową wchodzi się bezpośrednio z szerokiego korytarza przez drzwi wejściowe, niestety w drzwiach jest próg uniemożliwiający samodzielny wjazd osób na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń  w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Wiejskim Domu Kultury w Głogoczowie nie ma pętli indukcyjnych.

W instytucji brak jest osoby posługującej się polskim językiem migowym jednak na życzenie niesłyszących uczestników wydarzeń w ciągu trzech dni roboczych zapraszamy do instytucji tłumacza PJM. 


Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń