2022-07-27

Nabór na wolne stanowisko pracy: kasjerka/kasjer

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w charakterze kasjerki/kasjera w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do dnia 15.08.2022 roku. Szczegóły ogłoszenia znajdują się poniżej. 

Dyrektor Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KASJERKA/KASJER

Zadania na stanowisku:

1. Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu (w tym do kina MUZA, na wydarzenia artystyczne, kulturalne, rozrywkowe i edukacyjne)
2. Sprawdzanie uprawnień do zakupu biletów ulgowych;
3. Rezerwacja biletów dla gości indywidualnych i grup zorganizowanych;
4. Przedstawianie zainteresowanym repertuaru Kina MUZA;
5. Sporządzenia raportów z wyświetlania filmu w kinie;
6. Obsługa programów niezbędnych do prowadzenia sprzedaży i rezerwacji biletów;
7. Prowadzenie kasy głównej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym sporządzanie dokumentów kasowych;
8. Przyjmowanie wpłat za zajęcia organizowane w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu;
9. Wykonywanie zestawień zbiorczych dochodów i deponowanie gotówki w kasie pancernej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
10. Prowadzenie na bieżąco raportów kasowych oraz codzienne uzgadnianie salda kasowego;
11. Sporządzenie zmianowych raportów fiskalnych, dokumentów KP i KW, protokołów wyjaśnień z tytułu zaniku lub awarii pracy sytemu informatycznego;
12. Rozliczanie stanu kasy w oparciu o raport (inkaso).
13. Rozliczanie operacji sprzedaży prowadzonej w Galerii Sztuki Współczesnej Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu;
14. Wystawianie faktur sprzedaży dla usługobiorców oraz najemców;
15. Podejmowanie gotówki z banku i dokonywanie wpłat na konto;
16. Wypłaty i rozliczanie pobranych zaliczek;
17. Wykonywanie wszystkich czynności reglamentowanych przepisami prawa z zakresu zachowania bezpieczeństwa w obiegu i dysponowaniu gotówką;
18. Bieżącą analizę prawodawstwa z zakresu obrotu gotówką i pracy w kasie – w tym zwłaszcza monitorowanie wdrażania koniecznych rozwiązań w tym zakresie;
19. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
20. Przestrzeganie przepisów o gospodarce kasowej, utrzymywanie w ustalonej wysokości pogotowia kasowego oraz sporządzanie na bieżąco raportów kasowych;
21. Dokonywanie zestawień zbiorczych dochodów i deponowanie gotówki w kasie pancernej;
22. Zapewnienie bieżącej ochrony przechowywanej gotówki i dokumentów kasowych oraz prowadzenie ewidencji czeków w książce druków ścisłego zarachowania;
23. Sprawdzanie wszelkich dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym przed dokonaniem wypłaty gotówki;
24. Niezwłoczne informowanie przełożonych o stwierdzonych brakach gotówki, podejrzanych dokumentach lub innych nieprawidłowościach mogących narazić Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach na straty lub spowodować wewnętrzne nadużycia;
25. Współpraca z ZAiKS-em w oparciu o zawarte umowy licencyjne, w tym przygotowywanie raportów i sprawozdań;
26. Udzielanie informacji bezpośredniej i telefonicznej na temat wydarzeń, oferty artystycznej MOKiS oraz repertuaru Kina MUZA.
27. Dozór w holu MOKiS – w czasie nie stojącym w sprzeczności z wykonywaniem powierzonych obowiązków w kasie;
28. Zamykanie budynku MOKiS po zakończeniu II zmiany;
29. Pogłębianie wiedzy w zakresie wyżej wymienionych zagadnień, udział w szkoleniach i kursach;
30. Nadzór nad powierzonym sprzętem elektronicznym znajdującym się w pomieszczeniu biurowym;
31. Zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu wszelkich uszkodzeń, braków, nieprawidłowości w otoczeniu środowiska pracy w MOKiS;
32. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora lub Głównego Księgowego Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Oczekujemy:

1. Wykształcenie min. średnie;
2. Doświadczenie zawodowe – co najmniej 2 lata stażu pracy na stanowisku związanym z obsługą kasową;
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, w tym pozwalający na pracę przy komputerze;
4. Umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym programów sprzedażowych, finansowo-księgowych;
5. Umiejętność obsługi terminala płatniczego;
6. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, konsekwencja w realizowaniu zadań, bezstronność, terminowość, dobra organizacja czasu pracy.

Oferujemy:

1. Zatrudnienie – umowa o pracę (I umowa na okres próbny, z możliwością przedłużenia);
2. Przyjazną atmosferę pracy w Zespole;
3. Dobre warunki i narzędzia pracy;
4. Pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych;
5. Możliwość rozwoju zawodowego.

Informacja o warunkach:

1. Miejskie pracy - Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
2. Stanowisko - kasjerka/kasjer;
3. Praca przy komputerze, urządzeniach biurowych;
4. Praca w trybie dwuzmianowym, przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w systemie równoważnego czasu pracy (w tym praca w weekendy);
5. Wymiar czasu pracy: pełny etat

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys – curriculum vitae;
2. List motywacyjny
3. Kserokopie świadectw pracy,
5. Kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

Termin i miejsce składania dokumentów:


Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: mokis@myslenice.pl lub złożyć w sekretariacie Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.08.2022 r. z adnotacją:
„Oferta na stanowisko: kasjerka/kasjer”

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie;
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BiP Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu;
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko kasjerka/kasjer prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.

Klauzula informacyjna


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO pragniemy poinformować, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice

Dane kontaktowe Administratora są następujące:

e-mail: mokis@myslenice.pl
nr tel.: 12 272 15 11

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące:

e-mail: iod@myslenice.pl
adres do korespondencji: ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko pracy specjalista ds. obsługi kina, a za wyraźną Pani/Pana zgodą dodatkowo w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu na takie same lub podobne stanowiska pracy. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych są: pracownicy działu kadr Administratora, Komisja Rekrutacyjna, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu.

Dane osobowe zawarte w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko specjalista ds. obsługi kina, a w przypadku, jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych na takie same lub podobne stanowiska pracy – do czasu ich zakończenia, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. 2 powyżej.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych związanych z procesem rekrutacji do państwa trzeciego.

Zgodnie z treścią art. 221 § 1 k.p. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 k.p., jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.

Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niewskazanych w art. 22 ¹ § 1 k.p., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. W przypadku jednak, jeżeli dane takie zostaną przez Panią/Pana umieszczone w dokumentach aplikacyjnych, a dokumenty te nie będą zawierały Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, dokumenty te nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz będą usuwane.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

 

Ja niżej podpisany ………………………………., oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, umieszczoną w ogłoszeniu MOKiS o wolnym miejscu pracy na stanowisku kasjerka/kasjer i akceptuję jej treść.

Jednocześnie:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewskazanych w art.22¹ §1 k.p., a umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko kasjerka/kasjer, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO *1.

______________________________________

data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z przyszłą rekrutacją prowadzoną przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu na takie same lub podobne stanowiska pracy *2

 

______________________________________

data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

 

1 – dokumenty aplikacyjne zawierające dane niewskazane w art. 221 k.p., do których należy m.in. adres e-mail lub telefon nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi skontaktowanie się kandydatem

2 – zgoda fakultatywna - w przypadku jej nie wyrażenia proszę zostawić pozostawić bez podpisu.

 

Załączniki:

1OŚWIADCZENIE_RODO.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń