2023-12-21

Ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MYŚLENICE OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MYŚLENICKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MYŚLENICACH ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice.

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach muszą spełniać następujące kryteria:
1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
2. Wykształcenie wyższe magisterskie.
3. Co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania.
4. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
5. Nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi (za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.).
7. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.
8. Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi i zdolności menedżerskie, odporność na stres, umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, kreatywność, sumienność oraz koordynacji projektów kulturalnych.
9. Doświadczenie we współpracy ze stowarzyszeniami zawodowymi i twórczymi działającymi w sferze kultury, posiadanie doświadczenia we współpracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi, senioralnymi.
10. Doświadczenie w zakresie funkcjonowania instytucji kultury.
11. Znajomość zagadnień prawnych regulujących funkcjonowanie publicznych instytucji kultury, a w szczególności:
a) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
b) ustawy o finansach publicznych,
c) prawa pracy,
d) prawa zamówień publicznych.

II. Wymagane dokumenty:
1. Podpisane własnoręcznie pisemne zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach.
2. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (odpisy lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów).
3. Pisemna autorska koncepcja funkcjonowania i rozwoju Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach (maksymalna objętość do 10 stron tekstu w formacie A4, czcionka: Times New Roman 12p).
4. Kwestionariusz osobowy, (zgodny z załączonym wzorem).
5. Dokumenty potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe.
6. Dokumenty potwierdzające prowadzenie przez kandydata działalności społeczno-kulturalnej.
7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym, (zgodne z załączonym wzorem).
8. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, (zgodne z załączonym wzorem oświadczenia).
9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.), (zgodne z załączonym wzorem oświadczenia).
10. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, (zgodne z załączonym wzorem oświadczenia).
11. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, (zgodne z załączonym wzorem oświadczenia).
12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), (zgodnie z załączonym wzorem klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych).
13. Do oferty mogą być dołączone dodatkowe dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe, referencje, opinie i rekomendacje.

III. Zadania, jakie będzie realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji:
1. Kierowanie i zarządzanie całokształtem działalności w sposób zapewniający skuteczną realizację zadań statutowych oraz zapewnienie ochrony jej mienia, reprezentowanie Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu na zewnątrz.
2. Kreowanie i organizacja wydarzeń artystycznych, imprez kulturalnych lub sportowych, plenerowych, w tym imprez masowych.
3. Organizacja i prowadzenie przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną.
4. Praca z grupami młodzieżowymi, seniorami oraz innymi środowiskami twórczymi.
5. Przygotowanie i przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań merytorycznych oraz finansowych określonych właściwymi przepisami prawa.
6. Planowanie i wdrażanie programu rozwoju działalności Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz przygotowanie i monitorowanie realizacji jej planów finansowych.
7. Kształtowanie organizacji wewnętrznej instytucji, w tym prowadzenie polityki kadrowej i płacowej instytucji.
8. Sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną (zarządczą).
9. Organizowanie i kierowanie pracą merytoryczną i administracyjną instytucji.
10. Współpraca programowa instytucji ze środowiskami twórczymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, oświatową, edukacyjną, naukową, informacyjną.
11. Nadzór i koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych,
12. Racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi.
13. Zarządzanie mieniem instytucji oraz ich efektywna eksploatacja, przestrzeganie zasad gospodarności.
14. Budowanie relacji pracowniczych w oparciu o przepisy prawa, ale też na zasadach szacunku – pozytywnie mobilizujących do nowych wyzwań.

IV. Informacja o sposobie i terminie składnia ofert:
1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko na kandydata na dyrektora Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach" z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego kandydata, do dnia 26 lutego 2024 r. do godz. 17.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach lub drogą pocztową na adres: Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.
2. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do Urzędu.
3. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
4. Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania konkursowego – 01 marca 2024 r.
5. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – 10 kwietnia 2024 r.
6. Informacja o wynikach postępowania konkursowego umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myślenice oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach.

V. Informacje dodatkowe:
1. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w następujących etapach:
a) I etap – oceny pod względem formalnym bez udziału kandydatów,
b) II etap – rozmowy kwalifikacyjnej.
3. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
4. Konkurs odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.
5. Kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach, w jej siedzibie w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice lub na stronie internetowej Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu:
https://bip.malopolska.pl/mokiswmyslenicach,m,81281,o-jednostce.html

Załączniki:
1. Kwestionariusz osobowy
2. Wzór oświadczenia o niekaralności
3. Wzór oświadczenia o stanie zdrowia
4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Załączniki:

11703169333_Klauzula_informacyjna_dotycząca_przetwarzania_da.docPobierz
21703169476_Konkurs_kwestionariusz-osobowy-kandydata.docPobierz
31703169491_Oświadczenie.docPobierz
41703169501_oświadczenie_o_stanie_zdrowia.docPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń