2020-06-16

Ruszyły Myślenickie Inicjatywy Lokalne. MIL 2020

Masz pomysł? My mamy pieniądze by pomoc Ci go zrealizować! Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu jest operatorem programu wsparcia finansowego pn.: Myślenickie Inicjatywy Lokalne. MIL 2020.

Mieszkańcy Gminy Myślenice, którzy mają dobry kulturalny lub kulturotwórczy pomysł mogą aplikować i uzyskać wsparcie finansowe oraz merytoryczne przy jego realizacji. Zapraszamy do składania swoich wniosków na działania online, ale nie tylko.

W ubiegłym roku Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu był beneficjentem programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019. Na kanwie tych doświadczeń pragniemy zachęcić Państwa do współpracy i podjąć wyzwanie – zorganizowania dla mieszkańców naszego regionu programu grantowego, który odpowiadałby na nasze wspólne potrzeby kulturotwórcze. W budżecie na rok 2020 zaplanowaliśmy środki w kwocie 10.000 złotych na oddolne inicjatywy mieszkańców. Obecna sytuacja nie jest klarowna i nie wiemy jak będzie w kolejnych miesiącach. Chcemy jednak podjąć kwestię współorganizowania inicjatyw kulturalnych razem z mieszkańcami naszej gminy. Także w wersji online.
Zatem: Zapraszamy!

Ogólne zasady programu MIL 2020

O co chodzi?
Do współpracy zapraszamy mieszkańców, grupy nieformalne i organizacje pozarządowe z gminy Myślenice. Celem naszego projektu ma być nawiązanie lub utrwalenie relacji mieszkańców z Myślenickim Ośrodkiem Kultury i Sportu. Zachęcamy do aktywności, kreatywności oraz inicjowania działań, na które macie pomysł, a nie mieliście do tej pory środków finansowych albo odwagi by je zrealizować. Preferować będziemy pomysły na działania angażujące nieaktywnych do tej pory mieszkańców: młodzież (16 – 25) i mężczyzn oraz wnioski na zadania realizowane w przestrzeni cyfrowej.

 

Kto może złożyć wniosek?
Wnioski na działania kulturotwórcze i działania kulturalne w internecie mogą składać mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice indywidualnie, grupy nieformalne mieszkańców oraz organizacje pozarządowe. Grupa nieformalna to co najmniej 3 osoby, które mają wspólny pomysł na działanie w sferze kultury i wolę jego realizacji dla dobra wspólnego. Minimalny wiek osób składających wnioski to 16 lat. W imieniu osób niepełnoletnich, wniosek podpisują osoby pełnoletnie.

Ile?
Myślenickie Inicjatywy Lokalne będą finansowane ze środków budżetu Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w ramach zadania Inicjatywy Lokalne 2020. W budżecie zadania jest kwota 10.000 zł, którą przeznaczymy na dofinansowanie od 3 do 5 inicjatyw. W projektach nie możecie planować dofinansowania kosztów bieżącej działalności organizacji (grupy/osoby) oraz zakupu środków trwałych. Jedna Myślenicka Inicjatywa Lokalna może być dofinansowana maksymalnie kwotą 3 000 zł. Nie przewidujemy konieczności posiadania wkładu własnego finansowego, natomiast dobrze widziany będzie wkład niefinansowy w realizację projektu.

Kiedy?
Pierwszeństwo przy wyborze będą mieć inicjatywy na wydarzenia nowe, realizowane przez Wnioskodawcę po raz pierwszy, otwarte dla uczestników (ogólnodostępne) oraz z zaznaczonym wkładem niefinansowym. Realizacja projektu odbędzie się na terenie miasta i gminy Myślenice oraz w przestrzeni cyfrowej w terminie od 13 lipca do 30 października 2020 r. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu dołoży wszelkich starań, aby pomóc w realizacji projektu. Udostępni w miarę możliwości zasoby materialne, lokalowe i osobowe oraz pomoże przy promocji inicjatyw.

Terminy
Wypełnione wnioski inicjatyw należy złożyć pocztą elektroniczną na adres wdk.glogoczow@myslenice.pl do dnia 30 czerwca 2020 r. do godz. 24:00. Wyłącznie w przypadku nieposiadania dostępu do internetu można złożyć wniosek osobiście w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20 do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15:00. Swoje pomysły będzie można skonsultować przed ich złożeniem z animatorem pracującym w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. Na konsultacje umówicie się telefonicznie: 500 693 675 lub pocztą elektroniczną wdk.glogoczow@myslenice.pl
Złożone pomysły oceni komisja złożona z ekspertów, powołana przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu. Do Komisji powołamy osoby pracujące w sferze kultury i edukacji. Dodatkowo punktowane będą projekty spełniające następujące kryteria: innowacyjność, inicjatywa przeznaczona dla osób nieaktywnych, pierwsza inicjatywa Wnioskodawcy realizowana we współpracy z Myślenickim Ośrodkiem Kultury i Sportu.

Rozliczenie i informacje końcowe
6 lipca ogłosimy Myślenickie Inicjatywy Lokalne 2020 przyjęte do realizacji. Listę osób i organizacji podamy na stronie internetowej i profilu facebookowym. Wnioskodawcy/realizatorzy wybranych projektów zaproszeni zostaną do wspólnego opracowania formy realizacji pomysłu z pracownikami Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.
Realizatorzy pomysłów zobowiązani są do stosowania logotypu MOKiS z dopiskiem: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu. Samorządowa instytucja kultury Miasta i Gminy Myślenice, we wszystkich materiałach informacyjnych oraz promocyjnych, a także umieszczenia informacji dotyczącej udzielonego wsparcia w formie zapisu:
„Zadanie zostało sfinansowane ze środków Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w ramach programu Myślenickie Inicjatywy Lokalne 2020 . MIL 2020” .

Rozliczenie inicjatyw realizowanych w ramach Myślenickich Inicjatyw Lokalnych 2020 będzie do dnia 16 listopada 2020 r.

KOSZTY KWALIFIKOWANE
Zgodnie z wytycznymi Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu
1. Wydatki związane z realizacją zadania muszą spełniać następujące warunki (łącznie):
a) niezbędne dla realizacji zadania;
b) efektywne i racjonalne;
c) poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. w terminie 13 lipca do 30 października 2020 r.
d) poniesione zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
e) udokumentowane;
f) poniesione na rzecz inicjatywy przez MOKiS na podstawie faktur, umów, rachunków
2. Za wydatki kwalifikowane uznaje się:
a) honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę przedsięwzięcia, instruktorów – prowadzących warsztaty, twórców, artystów, redaktorów i autorów tekstów do publikacji, członków jury, konferansjerów i osób prowadzących (np. koncerty, spotkania z artystami), tłumaczy, opiekunów dzieci/osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w projekcie, pracowników obsługi technicznej przedsięwzięć w ramach zadania (scena, nagłośnienie, oświetlenie, nagranie, dokumentacja – z wyłączeniem kosztów sprzątania), UWAGA! Do tej
pozycji nie kwalifikują się płace pracowników etatowych organizatora lub wnioskodawcy. Są to wyłącznie koszty finansowane w oparciu o faktury oraz umowy zlecenia wraz z rachunkiem. (UWAGA! Do tej pozycji kwalifikują się koszty delegacji i diet wolontariuszy uczestniczących w projekcie.);
b) zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć warsztatowych oraz przedsięwzięć artystycznych, z wyłączeniem zakupu środków trwałych;
c) koszty podróży/transportu: uczestników warsztatów, artystów i innych osób związanych z realizacją zadania, scenografii, instrumentów, elementów wyposażenia technicznego/sceny;
d) poligrafia – wydanie publikacji, stanowiących część zadania oraz ich dystrybucja;
e) koszty nagrań (audio i video) materiałów stanowiących część zadania;
f) scenografia i stroje: projekt i wykonanie (w tym koszt materiałów) lub wypożyczenie strojów; z wyłączeniem zakupu gotowych strojów.
g) noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania, w tym artystów i jurorów;
h) dokumentacja/rejestracja realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa)
i) koszty promocji i kampanii informacyjnej (np. druki, zakup czasu antenowego, rozwój strony internetowej)
j) zakup praw autorskich lub licencji z wyłączeniem zakupu środków trwałych
k) niezbędne ubezpieczenia.
l) projekt i wykonanie statuetek, dyplomów przyznawanych w konkursach
m) zakup biletów dla uczestników zadania na przedsięwzięcie kulturalne (np. wystawy spektakle teatralne, koncerty) stanowiące integralną część zadania.

WKŁAD WŁASNY NIEFINANSOWY – osobowy i rzeczowy
a) nieodpłatna praca wolontariuszy wyliczona wg stawek ( specjalista 100 zł/ godz. prac. pomocniczy – 30 zł/godz.)
b) nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń koniecznych do realizacji zadania (nie dotyczy pomieszczeń MOKiS)
c) nieodpłatne świadczenie usług – zgodnie z wartością rynkową

Załączniki:

1WNIOSEK_MIL_2020Pobierz
2WNIOSEK_MIL_2020Pobierz
3logo_mil_2020Pobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń