2019-04-23

MOKiS: nabór na płatny staż

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ogłaszają nabór na płatny staż (w raz z możliwością zatrudnienia) w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu na stanowisku: pracownik gospodarczy (konserwator). Zgłoszenia do 6 maja 2019 r. do godz. 15.00 pod adres mokis@myslenice.pl lub osobiście w sekretariacie MOKiS.


Warunki stażu:


- 6 miesięcy staż opłacany przez Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach;
- 4 miesięczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (po zakończeniu stażu);
- możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony


Wymagania, które powinien spełniać kandydat na stanowisko pracownika gospodarczego (konserwator):


- wykształcenie minimum zawodowe;
- posiadanie doświadczenia zawodowego;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
- niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
- uprawnienia elektryczne do 1kV;
- prawo jazdy kat. B;
- uprawnienia wysokościowe;
-gotowość do pracy w systemie równoważnego czasu pracy również w soboty i niedziele;
- mobilność i dyspozycyjność czasowa.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


- prace konserwatorskie i naprawcze na terenach obiektów;
- pomoc przy obsłudze imprez;
- dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy;
- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją instalacji i urządzeń technicznych;
- dokonywanie codziennego lub okresowego przeglądu obiektów i utrzymywanie ich w stanie niepogorszonym;
- pomoc w promocji działalności Ośrodka, w tym dystrybucja druków promocyjnych;
- nadzór nad osobami skierowanymi do pracy w GDK przez instytucje zewnętrzne.


Wymagane dokumenty i oświadczenie:

- list motywacyjny i życiorys;

Szczegółowe informacje:

Pani Irena Kutrzeba
tel. 12 272 15 11, wew. 25

 

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń