2014-10-07

Roztrzygnięcie przetargu AT-271-11/14

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach”, nr ref. AT-271-11/14. Zawiadomienie o wyniku postępowania Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach” WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA:numer oferty: 1 firma (nazwa): Konsorcjum: 1) FBS-budownictwo Sp. z o.o. w organizacji - Lider, 2) Omega Zakład Wodno-Kanlizacyjny - Partnerza cenę brutto: 1.487.777,93 zł Uzasadnienie: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył wymagane dokumenty. Oferta wykonawcy wg jedynego kryterium oceny ofert (najniższa cena), jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała ocenę 100,00 pkt. OFERTY W PRZETARGU ZŁOŻYLI NASTĘPUJĄCY WYKONAWCY: Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy Adres Wykonawcy 1 Konsorcjum: 1) FBS-budownictwo Sp. z o.o. w organizacji - Lider, 2) Omega Zakład Wodno-Kanlizacyjny - Partner ul. Kazimierza Wielkiego 222a, 32-400 Myślenice, ul. Szkolna 17, 41-711 Ruda Śląska. PUNKTACJA OFERT DLA KRYTERIUM OKREŚLONEGO W SIWZ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: Nr oferty Liczba punktów w kryterium Cena brutto oferty(zł) Cena - - Razem 1 1.487.777,93 100,00 - - 100,00

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń