2013-12-16

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Myślenice, dnia 16.12.2013r.     Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius” Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w 2014 roku - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach”. Nr ref.: AT-271-3/13 Zawiadomienie o wyniku postępowania   Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.:   „Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius” Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w 2014 roku - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach”     WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA :   numer oferty: 2 firma (nazwa): SNAP s.c. Wojciech Pułka, Piotr Godula os. Zielona 33, 32-440 Sułkowice, za cenę brutto: 15,89 zł. Uzasadnienie: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył wymagane dokumenty. Oferta Wykonawcy wg jedynego kryterium oceny ofert (najniższa cena), jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała ocenę 100,00 pkt.   OFERTY W PRZETARGU ZŁOŻYLI NASTĘPUJĄCY WYKONAWCY:   Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy Adres Wykonawcy 1 SPORT ACADEMY Maciej Tylus Grzebień 51, 97-500 Radomsko 2 SNAP s.c. Wojciech Pułka, Piotr Godula os. Zielona 33, 32-440 Sułkowice 3 MULTI GRUPA Tomasz Jarocki ul. Chłopska 18, 55-080 Smolec 4 konsorcjum: MEGATEM PROMOTION Sp. z O.O. i Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe DELPHINUS SPORT PROMOTION MEGATEM PROMOTION Sp. z O.O. ul. Deszczowa 21, 51-023 Wrocław; Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe DELPHINUS SPORT PROMOTION ul. Macedońska 7 lok 9, 51-113 Wrocław,   PUNKTACJA OFERT DLA KRYTERIUM OKREŚLONEGO W SIWZ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:   Nr oferty Liczba punktów w kryterium Cena brutto oferty(zł) Cena - - Razem 1 - - - - - 2 15,89 zł 100 - - 100 3 16,45 zł 98     98 4 17,65 zł 90     90   Z poważaniem Małgorzata Anita Werner, dyrektor MOKiS

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń