2012-12-04

Przetarg ZRP1-2012

Usługa zapewnienia obsługi ratownika na pływalni. Numer ogłoszenia na portalu Zamówień Publicznych: 256613 - 2012   II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratownika na pływalni Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu (położonej w Myślenicach przy ulicy Ogrodowej 19, dalej zwanej pływalnią), w szczególności pełnienia dyżurów ratowniczych w godzinach otwarcia Pływalni i stałej obserwacji niecek basenowych. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób, korzystających z Pływalni, w szczególności zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez te osoby w związku z korzystaniem z Pływalni, w okresie pełnienia dyżurów ratowniczych, z wyjątkiem szkód, które nastąpiły wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających jak w zamówieniu podstawowym

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.25.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane minimum doświadczenia zawodowego to udokumentowanie przez Wykonawcę prac podobnych w charakterze wykonanych przez okres nie krótszy niż jeden rok

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, 32 - 400 Myślenice ul. Piłsudskiego 20.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, 32 - 400 Myślenice ul. Piłsudskiego 20.

 

SIWZ do pobrania

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń