2014-10-07

Roztrzygnięcie przetargu AT-271-11/14

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach”, nr ref. AT-271-11/14. Zawiadomienie o wyniku postępowania Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach” WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA:numer oferty: 1 firma (nazwa): Konsorcjum: 1) FBS-budownictwo Sp. z o.o. w organizacji - Lider, 2) Omega Zakład Wodno-Kanlizacyjny - Partnerza cenę brutto: 1.487.777,93 zł Uzasadnienie: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył wymagane dokumenty. Oferta wykonawcy wg jedynego kryterium oceny ofert (najniższa cena), jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała ocenę 100,00 pkt. OFERTY W PRZETARGU ZŁOŻYLI NASTĘPUJĄCY WYKONAWCY: Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy Adres Wykonawcy 1 Konsorcjum: 1) FBS-budownictwo Sp. z o.o. w organizacji - Lider, 2) Omega Zakład Wodno-Kanlizacyjny - Partner ul. Kazimierza Wielkiego 222a, 32-400 Myślenice, ul. Szkolna 17, 41-711 Ruda Śląska. PUNKTACJA OFERT DLA KRYTERIUM OKREŚLONEGO W SIWZ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: Nr oferty Liczba punktów w kryterium Cena brutto oferty(zł) Cena - - Razem 1 1.487.777,93 100,00 - - 100,00

Czytaj więcej

2014-09-23

Roztrzygnięcie przetargu AT-271-10/14

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Czytaj więcej

2014-09-18

Unieważnienie przetargu AT-271-9/14

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach”, nr ref. AT-271-9/14.INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIADziałając, na postawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą pzp”, Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.Uzasadnienie Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku gdy „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Zamawiający w dniu 16.09.2014 roku zawiadomił Wykonawców o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach”, nr ref. AT-271-9/14. W informacji tej Zamawiający wskazał, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone dwie oferty, jednakże tylko jedna z nich została opatrzona ceną mieszczącą się w kwocie, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Ponadto, Wykonawcy zostali poinformowani, iż w toku badania ofert Zamawiający, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy pzp, wezwał Wykonawcę, którego oferta zawierała cenę mieszczącą się w kwocie, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez niego warunków udziału w postępowaniu. Wezwany Wykonawca nie przedłożył wymaganych dokumentów, w związku z czym Zamawiający, działając na podstawie 24 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp, zobowiązany był wykluczyć z udziału w postępowaniu tegoż Wykonawcę.Wobec powyższego Zamawiający obowiązany jest unieważnić postępowanie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, gdyż pozostała ważna oferta z najniższą ceną Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z przedmiotowego postępowania, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Czytaj więcej

2014-09-18

Przetarg AT-271-11/14

Dotyczy: "Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach "   18.09.2014r. Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz).   l.p. Oznaczenie Tomów Nazwa Tomu Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). (SIWZ) Tom II Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego (Do pobrania) Tom III Dokumentacja techniczna (projektowa) składa się z: Dokumentacja remontowo-budowlan (Załącznik A) Dokumentacja Instalacyjna (Załacznik B)   23.09.2014r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pobierz)   l.p. Oznaczenie Tomów Nazwa Tomu   Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). (SIWZ)Zmiana w specyfikacji SIWZ (załącznik)   Tom II Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego (Do pobrania)   Tom III Dokumentacja techniczna (projektowa) składa się z: Dokumentacja remontowo-budowlan (Załącznik A) Dokumentacja Instalacyjna (Załacznik B)   24.09.2014r. Odpowiedz na pytania. (pobierz)   Wszelkie dokumentacje umieszczone na stronie internetowej mają na celu wyłonienie Wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Jakiekolwiek wykorzystanie dokumentacji w celu innym skutkuje odpowiedzialnością na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Czytaj więcej

2014-08-28

Rozstrzygnięcie przetargu AT-271-7/14

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach”, nr ref. AT-271-7/14.Rozstrzygniecie_siedziba_i_www_basen_MOKIS_28.08.2014.pdf

Czytaj więcej

2014-08-28

Przetarg AT-271-9/14

Dotyczy: "Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach " Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz).Zmiana w ogłoszeniu o zamówieniu (pobierz) l.p. Oznaczenie Tomów Nazwa Tomu Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). (SIWZ)Zmiana w specyfikacji SIWZ (załącznik) Tom II Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego (Do pobrania) Tom III Dokumentacja techniczna (projektowa) składa się z: Zmiana przedmiaru robot budowlnych (załącznik)Dokumentacja remontowo-budowlan (Załącznik A) Dokumentacja Instalacyjna (Załacznik B) Wszelkie dokumentacje umieszczone na stronie internetowej mają na celu wyłonienie Wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Jakiekolwiek wykorzystanie dokumentacji w celu innym skutkuje odpowiedzialnością na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Czytaj więcej

2014-08-06

Przetarg AT-271-7/14

Dotyczy: "Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach " Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz). l.p. Oznaczenie Tomów Nazwa Tomu Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW). (SIWZ) Tom II Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego (Do pobrania) Tom III Dokumentacja techniczna (projektowa) składa się z: Dokumentacja remontowo-budowlan (Załącznik A) Dokumentacja Instalacyjna (Załacznik B) Wszelkie dokumentacje umieszczone na stronie internetowej mają na celu wyłonienie Wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Jakiekolwiek wykorzystanie dokumentacji w celu innym skutkuje odpowiedzialnością na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Czytaj więcej

2013-12-16

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Myślenice, dnia 16.12.2013r.     Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius” Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w 2014 roku - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach”. Nr ref.: AT-271-3/13 Zawiadomienie o wyniku postępowania   Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.:   „Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius” Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w 2014 roku - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach”     WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA :   numer oferty: 2 firma (nazwa): SNAP s.c. Wojciech Pułka, Piotr Godula os. Zielona 33, 32-440 Sułkowice, za cenę brutto: 15,89 zł. Uzasadnienie: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył wymagane dokumenty. Oferta Wykonawcy wg jedynego kryterium oceny ofert (najniższa cena), jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała ocenę 100,00 pkt.   OFERTY W PRZETARGU ZŁOŻYLI NASTĘPUJĄCY WYKONAWCY:   Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy Adres Wykonawcy 1 SPORT ACADEMY Maciej Tylus Grzebień 51, 97-500 Radomsko 2 SNAP s.c. Wojciech Pułka, Piotr Godula os. Zielona 33, 32-440 Sułkowice 3 MULTI GRUPA Tomasz Jarocki ul. Chłopska 18, 55-080 Smolec 4 konsorcjum: MEGATEM PROMOTION Sp. z O.O. i Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe DELPHINUS SPORT PROMOTION MEGATEM PROMOTION Sp. z O.O. ul. Deszczowa 21, 51-023 Wrocław; Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe DELPHINUS SPORT PROMOTION ul. Macedońska 7 lok 9, 51-113 Wrocław,   PUNKTACJA OFERT DLA KRYTERIUM OKREŚLONEGO W SIWZ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:   Nr oferty Liczba punktów w kryterium Cena brutto oferty(zł) Cena - - Razem 1 - - - - - 2 15,89 zł 100 - - 100 3 16,45 zł 98     98 4 17,65 zł 90     90   Z poważaniem Małgorzata Anita Werner, dyrektor MOKiS

Czytaj więcej

2013-12-05

Odpowiedź dla oferentów w związku z zapytaniem o przetarg

MOKIS - odp. na pytania ratownik 3.12.2013 siwz- przetarg ratowników 2013 - tekst jednolity

Czytaj więcej

2013-11-28

Przetarg na Ratowników

Myślenice: Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius” Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w 2014 roku - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 12 272 15 11, faks 12 272 15 11. Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mokis.myslenice.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni Aquarius Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w 2014 roku - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratowniczej na Krytej Pływalni Aquarius Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu (położonej w Myślenicach przy ulicy Ogrodowej 19), dalej zwanej Pływalnią, w szczególności pełnienia dyżurów ratowniczych w godzinach otwarcia Pływalni i stałej obserwacji niecek basenowych, w tym: - basenu pływackiego o wymiarach: długości 25,02 m, szerokość 16 m, sześć torów, 2 zewnętrzne tory o szerokości 3 m i 4 tory o szerokości 2,5 m, głębokość zmienna od 1,45 m do 2,05 m; - basenu do nauki pływania o wymiarach: długość 12,5 m, szerokość 6 m plus 1 m dla pochylni schodzącej do wody dla osób niepełnosprawnych, głębokość 0,95 m do 1,15 m, wyposażony w natryski do masażu; - jacuzzi - 1 wanna; - strefy suchej - sauny. Szczegółowe wymagania oraz opis zakresu obowiązków związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia zawarte są w SIWZ.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.34.11.40-8. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy. III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych warunków. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2.1 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2). III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych warunków. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI pkt 2.1 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2). III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych warunków. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI pkt 2.1 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2). III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca powinien dysponować co najmniej czterema osobami posiadającymi wymagane uprawnienia ratownika stawiane przez ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 roku nr 208, poz.1240), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 108) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 747) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na podstawie wykazu osób, sporządzonego w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 4a do niniejszej SIWZ, oraz oświadczenia wykonawcy, że osoby będące uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa powyżej, sporządzonego na podstawie wzoru oświadczenia wymienionego w rozdziale VI pkt 2.2 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 4b), oraz na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2.1 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2). III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca powinien posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 50 000,00 zł. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2.1 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2), oraz przedstawionej opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o których mowa w rozdziale VI pkt 2.3 niniejszego SIWZ. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Oryginał oferty sporządzonej na formularzu Oferta - stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (spółki cywilne, konsorcja). Z powyższego dokumentu powinien wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie). SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zgodnie z art.144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza: a) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę siedziby, zmianę formy prawnej itp., b) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, c) zmianę wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem zachowania uprawnień wymaganych w niniejszym zamówieniu. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mokis.myslenice.plSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, pok. 4 sekretariat.. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, pok. 4 sekretariat.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: . IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie   Specyfikacja SWIZ

Czytaj więcej

2012-12-12

Rozstrzygnięcie przetargu ZRP1-2012

Myślenice: Usługa zapewnienia obsługi ratownika na pływalni. Numer ogłoszenia: 263257 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zawarcia umowy ramowej. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 256613 - 2012r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Czytaj więcej

2012-12-04

Przetarg ZRP1-2012

Usługa zapewnienia obsługi ratownika na pływalni. Numer ogłoszenia na portalu Zamówień Publicznych: 256613 - 2012   II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratownika na pływalni Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu (położonej w Myślenicach przy ulicy Ogrodowej 19, dalej zwanej pływalnią), w szczególności pełnienia dyżurów ratowniczych w godzinach otwarcia Pływalni i stałej obserwacji niecek basenowych. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób, korzystających z Pływalni, w szczególności zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez te osoby w związku z korzystaniem z Pływalni, w okresie pełnienia dyżurów ratowniczych, z wyjątkiem szkód, które nastąpiły wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających jak w zamówieniu podstawowym

Czytaj więcej

<
4 / 5
>
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń