2018-10-03

KONKURS NA TRADYCYJNE OZDOBY Z BIBUŁY I SŁOMY

KONKURS NA TRADYCYJNE OZDOBY Z BIBUŁY I SŁOMY KWIATY POLSKIE 2018 organizowany w ramach festiwalu MYŚLENICKA JESIEŃ FOLKLORYSTYCZNA Myślenice 2018

 

REGULAMIN:

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice

CELE KONKURSU:

Dbałość o kontynuację tradycji plastyki obrzędowej.

Zachowanie tradycji ozdabiania wnętrz mieszkalnych papierowymi dekoracjami kwiatowymi i słomianymi pająkami.

Pobudzenie i promocja twórczości artystów ludowych.

 

ZADANIE KONKURSOWE:

Przedmiotem konkursu są tradycyjne ozdoby bibułkowe i słomiane (wianki, girlandy, bukiety, pająki, a także inne ozdoby nawiązujące do lokalnych tradycji zdobnictwa bibułkowego).

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs adresowany jest do twórców ludowych z terenu powiatu myślenickiego, zaproszonych przez MOKiS do udziału w konkursie. Każdy uczestnik może zgłosić 

do konkursu dowolną ilość samodzielnie wykonanych prac, nigdzie wcześniej 

nie przedstawianych. Prace zbiorowe (wykonane przez więcej niż jedną osobę) 

nie będą oceniane.

Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora w nieprzekraczalnym terminie 

do 05 listopada 2018r., lub do miejsc ustalonych z organizatorem.

Każdą z prac należy podpisać imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania i telefonem kontaktowym.

 

OCENA I NAGRODY:

Kryteria oceny:

- zgodność z tradycją przygotowywania ozdób bibułkowych i słomianych,

- jakość i estetyka wykonania.

 

Rozstrzygnięcie konkursu:

 

Rozstrzygnięcia konkursu dokona powołane przez organizatora JURY.

 

 

Komisja konkursowa dokona kwalifikacji prac do wystawy pokonkursowej i wyboru nagrodzonych w terminie do 16 listopada 2018 roku.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody finansowe i pamiątkowe dyplomy podczas wernisażu wystawy po 16 listopada 2018 r. O terminie wystawy zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie MOKiS (www.mokis.art.pl) oraz w siedzibie organizatora, a poszczególni laureaci zostaną powiadomieni o wygranej indywidualnie. 

 

Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

 

Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność Myślenickiego Ośrodka Kultury 

i Sportu.

 

Organizator przewiduje przyznanie nagrody GRAND PRIX.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych autorów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r. z późn. zm.) oraz na publikację imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania autora.  
 


 

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), 

a także prezentowania prac na wystawach organizowanych oraz zgodą na ich publiczne wykorzystanie.  
Uczestnicy konkursu zgłaszający swoja pracę akceptują niniejszy regulamin. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

Załączniki:

1Jesień folklorystycznaPobierz
2regulamin.pdfPobierz
3regulamin.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 mokis.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń