Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

Przetarg AT-271-1/15

 

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków procedura konkurencyjna w trybie konkursu ofert -AT-271-1/15

 

Czytaj więcej...

Roztrzygnięcie przetargu AT-271-11/14

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach”, nr ref. AT-271-11/14.


Zawiadomienie o wyniku postępowania


Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:


Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach
WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA:

numer oferty: 1

firma (nazwa): Konsorcjum:

1) FBS-budownictwo Sp. z o.o. w organizacji - Lider,

2) Omega Zakład Wodno-Kanlizacyjny - Partner

za cenę brutto: 1.487.777,93 zł

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył wymagane dokumenty. Oferta wykonawcy wg jedynego kryterium oceny ofert (najniższa cena), jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała ocenę 100,00 pkt.OFERTY W PRZETARGU ZŁOŻYLI NASTĘPUJĄCY WYKONAWCY:


  Nr oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy

  Adres Wykonawcy

  1

  1. Konsorcjum:

  1) FBS-budownictwo Sp. z o.o. w organizacji - Lider,

  2) Omega Zakład Wodno-Kanlizacyjny - Partner


  ul. Kazimierza Wielkiego 222a,

  32-400 Myślenice,

  ul. Szkolna 17,

  41-711 Ruda Śląska.  PUNKTACJA OFERT DLA KRYTERIUM OKREŚLONEGO W SIWZ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

  Nr oferty

  Liczba punktów w kryterium

  Cena brutto oferty(zł)

  Cena

  -

  -

  Razem

  1

  1.487.777,93

  100,00

  -

  -

  100,00


  Przetarg AT-271-11/14

  Dotyczy: "Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach "

   

  18.09.2014r.

  Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz).

   

  l.p.

  Oznaczenie Tomów

  Nazwa Tomu

  Tom I

  Instrukcja dla Wykonawców (IDW). (SIWZ)

  Tom II

  Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego (Do pobrania)

  Tom III

  Dokumentacja techniczna (projektowa) składa się z:

  • Dokumentacja remontowo-budowlan (Załącznik A)
  • Dokumentacja Instalacyjna (Załacznik B)

   

  23.09.2014r.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pobierz)

   

  l.p.

  Oznaczenie Tomów

  Nazwa Tomu

   

  Tom I

  Instrukcja dla Wykonawców (IDW). (SIWZ)
  Zmiana w specyfikacji SIWZ (załącznik)

   

  Tom II

  Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego (Do pobrania)

   

  Tom III

  Dokumentacja techniczna (projektowa) składa się z:

  • Dokumentacja remontowo-budowlan (Załącznik A)
  • Dokumentacja Instalacyjna (Załacznik B)

   

  24.09.2014r.

  Odpowiedz na pytania. (pobierz)

   

  Wszelkie dokumentacje umieszczone na stronie internetowej mają na celu wyłonienie Wykonawcy
  w postępowaniu przetargowym. Jakiekolwiek wykorzystanie dokumentacji w celu innym skutkuje

  odpowiedzialnością na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  Unieważnienie przetargu AT-271-9/14

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach”, nr ref. AT-271-9/14.

  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Działając, na postawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą pzp”, Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

  Uzasadnienie

  Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku gdy „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

  Zamawiający w dniu 16.09.2014 roku zawiadomił Wykonawców o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach”, nr ref. AT-271-9/14. W informacji tej Zamawiający wskazał, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone dwie oferty, jednakże tylko jedna z nich została opatrzona ceną mieszczącą się w kwocie, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Ponadto, Wykonawcy zostali poinformowani, iż w toku badania ofert Zamawiający, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy pzp, wezwał Wykonawcę, którego oferta zawierała cenę mieszczącą się w kwocie, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez niego warunków udziału w postępowaniu. Wezwany Wykonawca nie przedłożył wymaganych dokumentów, w związku z czym Zamawiający, działając na podstawie 24 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp, zobowiązany był wykluczyć z udziału w postępowaniu tegoż Wykonawcę.

  Wobec powyższego Zamawiający obowiązany jest unieważnić postępowanie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, gdyż pozostała ważna oferta z najniższą ceną Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z przedmiotowego postępowania, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

  Czytaj więcej...

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

  Myślenice, dnia 16.12.2013r.

   

   

  Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius” Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w 2014 roku - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach”.

  Nr ref.: AT-271-3/13

  Zawiadomienie o wyniku postępowania

   

  Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.:

   

  Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius”

  Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w 2014 roku - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach”

   

   

  1. WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA :

   

  numer oferty: 2

  1. firma (nazwa): SNAP s.c. Wojciech Pułka, Piotr Godula

  os. Zielona 33, 32-440 Sułkowice,

  za cenę brutto: 15,89.

  Uzasadnienie:

  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył wymagane dokumenty. Oferta Wykonawcy wg jedynego kryterium oceny ofert (najniższa cena), jest ofertą z najniższą ceną i uzyskała ocenę 100,00 pkt.

   

  1. OFERTY W PRZETARGU ZŁOŻYLI NASTĘPUJĄCY WYKONAWCY:

   

  Nr oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy

  Adres Wykonawcy

  1

  SPORT ACADEMY Maciej Tylus

  Grzebień 51,

  97-500 Radomsko

  2

  SNAP s.c. Wojciech Pułka, Piotr Godula

  os. Zielona 33,

  32-440 Sułkowice

  3

  MULTI GRUPA Tomasz Jarocki

  ul. Chłopska 18,

  55-080 Smolec

  4

  konsorcjum: MEGATEM PROMOTION Sp. z O.O. i Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe DELPHINUS SPORT PROMOTION

  MEGATEM PROMOTION Sp. z O.O.

  ul. Deszczowa 21, 51-023 Wrocław; Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe DELPHINUS SPORT PROMOTION ul. Macedońska 7 lok 9, 51-113 Wrocław,

   

  1. PUNKTACJA OFERT DLA KRYTERIUM OKREŚLONEGO W SIWZ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

   

  Nr oferty

  Liczba punktów w kryterium

  Cena brutto oferty(zł)

  Cena

  -

  -

  Razem

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  2

  15,89 zł

  100

  -

  -

  100

  3

  16,45 zł

  98

   

   

  98

  4

  17,65 zł

  90

   

   

  90

   

  Z poważaniem

  Małgorzata Anita Werner, dyrektor MOKiS

  Przetarg na Ratowników

  Myślenice: Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius”

  Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w 2014 roku - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 12 272 15 11, faks 12 272 15 11.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mokis.myslenice.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni Aquarius Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w 2014 roku - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratowniczej na Krytej Pływalni Aquarius Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu (położonej w Myślenicach przy ulicy Ogrodowej 19), dalej zwanej Pływalnią, w szczególności pełnienia dyżurów ratowniczych w godzinach otwarcia Pływalni i stałej obserwacji niecek basenowych, w tym: - basenu pływackiego o wymiarach: długości 25,02 m, szerokość 16 m, sześć torów, 2 zewnętrzne tory o szerokości 3 m i 4 tory o szerokości 2,5 m, głębokość zmienna od 1,45 m do 2,05 m; - basenu do nauki pływania o wymiarach: długość 12,5 m, szerokość 6 m plus 1 m dla pochylni schodzącej do wody dla osób niepełnosprawnych, głębokość 0,95 m do 1,15 m, wyposażony w natryski do masażu; - jacuzzi - 1 wanna; - strefy suchej - sauny. Szczegółowe wymagania oraz opis zakresu obowiązków związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia zawarte są w SIWZ..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.34.11.40-8.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

  Okres w miesiącach: 12.  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych warunków. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2.1 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2).

  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych warunków. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI pkt 2.1 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2).

  III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych warunków. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI pkt 2.1 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2).

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca powinien dysponować co najmniej czterema osobami posiadającymi wymagane uprawnienia ratownika stawiane przez ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 roku nr 208, poz.1240), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 108) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 747) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na podstawie wykazu osób, sporządzonego w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 4a do niniejszej SIWZ, oraz oświadczenia wykonawcy, że osoby będące uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa powyżej, sporządzonego na podstawie wzoru oświadczenia wymienionego w rozdziale VI pkt 2.2 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 4b), oraz na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2.1 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2).

  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca powinien posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 50 000,00 zł. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2.1 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2), oraz przedstawionej opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o których mowa w rozdziale VI pkt 2.3 niniejszego SIWZ.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

   • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

   • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

   • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1. Oryginał oferty sporządzonej na formularzu Oferta - stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

  2. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (spółki cywilne, konsorcja). Z powyższego dokumentu powinien wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zgodnie z art.144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza: a) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę siedziby, zmianę formy prawnej itp., b) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, c) zmianę wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem zachowania uprawnień wymaganych w niniejszym zamówieniu. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mokis.myslenice.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, pok. 4 sekretariat..

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, pok. 4 sekretariat..

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   

  Specyfikacja SWIZ

  Przetarg ZRP1-2012

  Usługa zapewnienia obsługi ratownika na pływalni. Numer ogłoszenia na portalu Zamówień Publicznych: 256613 - 2012

   

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratownika na pływalni Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu (położonej w Myślenicach przy ulicy Ogrodowej 19, dalej zwanej pływalnią), w szczególności pełnienia dyżurów ratowniczych w godzinach otwarcia Pływalni i stałej obserwacji niecek basenowych. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób, korzystających z Pływalni, w szczególności zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez te osoby w związku z korzystaniem z Pływalni, w okresie pełnienia dyżurów ratowniczych, z wyjątkiem szkód, które nastąpiły wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności..

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

  jak w zamówieniu podstawowym

  Czytaj więcej...

  Przetarg nr ZPR-5/2011

  Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach ogłasza rozpoczęcie POSTĘPOWANIA o UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr ZRP-5/2011 w formie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na portalu Urzędu Zamówień publicznych pod numerem 189861  - 2011  w dniu 12.07.2011r.

  Ważne! Ze względu na zbyt krótki czas do otwarcia przetargu, uniemożliwiający prawidłowe przygotowanie ofert, MOKiS zmienia termin składania ofert i otwarcia przetargu ZRP-5/2011 z dnia 26.07.2011 na 29.07.2011r. Komunikat o zmianie dostępny tutaj. Dokonano też zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), w związku z dostrzeżonymi nieścisłościami w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przygotowanej na potrzeby niniejszego przetargu, koniecznym było dokonanie zmiany treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. Zmiany wyróżniono kolorem.

  Po pierwsze: w załączniku  nr 3 do SIWZ ZRP-5/2011 w tytule jest błąd cyfrowy- powinno być ZRP - 5, a jest 4.
  Po drugie: punkt drugi powinien zmienia brzmienie na: "Przedmiot leasingu zostanie zakupiony przez Finansującego zgodnie z rozstrzygnięciem ogłoszonego w terminie wcześniejszym przetargu na dostawę".

  I ZAMAWIAJĄCY
  Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 20,
  32 – 400 Myślenice, województwo małopolskie, tel./faks 12 2721511.
  SIWZ dostępna w siedzibie Zamawiającego i tutaj wersja pierwotna i wersja po poprawkach.


  II ZADANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Leasing kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI
  kod CPV: 66.11.40.00 – 2 Usługi leasingu

  III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Wartość kinowego sprzętu cyfrowego: 654 273,90 zł
  Rodzaj leasingu – finansowy
  Leasing w walucie - polski złoty
  Rodzaj rat leasingowych- równe
  Podatek VAT wyliczony wg aktualnej stawki od całej sumy opłat - płatny jest z góry, razem z pierwszą opłatą leasingową
  Udział własny zamawiającego (opłata wstępna) – brak
  Odpisów amortyzacyjnych dokonuje  - korzystający
  Okres leasingu- 60 miesięcy,
  Zapis w umowie – w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty – prawo własności towaru zostanie przeniesione na korzystającego
  Wartość końcowa wykupu –  1% wartości przedmiotu leasingu
  Ubezpieczenie – przedmiot leasingu zostanie ubezpieczony przez korzystającego (tzn. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu)

  Dopuszcza się także niżej wymienione formy poręczenia:

  • indos weksla na bank refinansujący umowę,
  • cesję z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu leasingu na Bank Refinansujący,
  • zastaw lub przewłaszczenie z warunkiem zawieszającym,
  • przelanie wierzytelności z zawartej umowy na rzecz banku refinansującego zakup,
  • zapewnienie posiadania środków na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości nie wyższej niż roczna wartość czynszu leasingowego.

  Dopuszcza się również inne, niewymienione wyżej sposoby zabezpieczenia, o ile ich zastosowanie nie będzie uciążliwe dla Zamawiającego oraz nie spowoduje zwiększenia kosztów wykonania umowy.

  Projekt umowy leasingu winien być dołączony do oferty. Zapisy umowy w zakresie zabezpieczeń jej realizacji nie stanowią istotnych postanowień umowy i mogą być modyfikowane, o ile spełniają warunki wymienione w lit. l) powyżej.


  IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Okres, na jaki zostanie zawarta umowa leasingu wynosi:
  60 miesięcy od dnia wydania kinowego sprzętu cyfrowego.

  V INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM i FINANSOWYM
  Wadium - nie dotyczy
  Zamówienia uzupełniające – nie przewiduje się
  Złożenie oferty częściowej – nie
  Złożenie oferty wariantowej – nie

  VI SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
  Termin składania ofert. Ofertę należy składać do dnia 29.07.2011 r. do godz. 09.00 w siedzibie MOKiS w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 20

  Otwarcie ofert  nastąpi 29.07.2011 r. o godz. 09.05 w siedzibie MOKiS w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 20.                                                      

  Przetarg nr ZPR-4/2011

  Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ogłasza w dniu 20.06.2011 r. przetarg nieograniczony nr ZPR 4/2011 na "Leasing kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI kody CPV: 66.11.40.00 – 2 Usługi leasingu".

  Termin składania ofert:
  11.07.2011 r. godz. 9.00.
  Miejsce składania ofert:
  MOKiS ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice.
  Otwarcie ofert:
  11.07.2011 r. o godz. 9.05 w MOKiS ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice.

  Do pobrania:
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

  Przetarg nr ZPR-3/2011

  Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ogłasza w dniu 20.05.2011 r. przetarg nieograniczony nr ZPR 3/2011 na
  "Dostawę wraz z montażem kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI.".

  Termin składania ofert:
  03.06.2011 r. godz. 9.00.
  Miejsce składania ofert:
  MOKiS ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice.
  Otwarcie ofert:
  03.06.2011 r. o godz. 9.05 w MOKiS ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice.

  Do pobrania:
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
  załącznik nr 2 do ZPR-3/2011
  Ogłoszenie o wyniku postępowania ZRP-3/2011

  Przetarg nr ZPR-2/2011

  Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ogłasza w dniu 18.04.2011 r. przetarg nieograniczony nr ZPR 2/2011 na "Usługę leasingu kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI".
  Termin składania ofert:
  04.05.2011 r. godz. 9.00.
  Miejsce składania ofert:
  MOKiS ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice.
  Otwarcie ofert:
  04.05.2011 r. o godz. 9.05 w MOKiS ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice.

  Do pobrania:
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
  Odpowiedzi na pytania do ZPR2/2011
  Ogłoszenie o wyniku postępowania ZRP-2/2011

  Informacja o unieważnieniu postępowania ZRP-2

  Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...