Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

Rozstrzygnięcie przetargu ZRP1-2012

Myślenice: Usługa zapewnienia obsługi ratownika na pływalni.
Numer ogłoszenia: 263257 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zawarcia umowy ramowej.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 256613 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 12 272 15 11, faks 12 272 15 11.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa zapewnienia obsługi ratownika na pływalni..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratownika na pływalni Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu (położonej w Myślenicach przy ulicy Ogrodowej 19, dalej zwanej pływalnią), w szczególności pełnienia dyżurów ratowniczych w godzinach otwarcia Pływalni i stałej obserwacji niecek basenowych. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób, korzystających z Pływalni, w szczególności zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez te osoby w związku z korzystaniem z Pływalni, w okresie pełnienia dyżurów ratowniczych, z wyjątkiem szkód, które nastąpiły wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.25.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  • IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    • SNAP spółka cywilna Piotr Godula, Wojciech Pułka, os. Zielone 44, 32-440 Sułkowice, kraj/woj. małopolskie.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...