Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

Unieważnienie przetargu AT-271-9/14

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach”, nr ref. AT-271-9/14.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając, na postawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą pzp”, Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku gdy „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Zamawiający w dniu 16.09.2014 roku zawiadomił Wykonawców o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Poprawa stanu technicznego i warunków termicznych hali basenowej na krytej Pływalni w Myślenicach”, nr ref. AT-271-9/14. W informacji tej Zamawiający wskazał, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone dwie oferty, jednakże tylko jedna z nich została opatrzona ceną mieszczącą się w kwocie, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Ponadto, Wykonawcy zostali poinformowani, iż w toku badania ofert Zamawiający, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy pzp, wezwał Wykonawcę, którego oferta zawierała cenę mieszczącą się w kwocie, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez niego warunków udziału w postępowaniu. Wezwany Wykonawca nie przedłożył wymaganych dokumentów, w związku z czym Zamawiający, działając na podstawie 24 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp, zobowiązany był wykluczyć z udziału w postępowaniu tegoż Wykonawcę.

Wobec powyższego Zamawiający obowiązany jest unieważnić postępowanie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, gdyż pozostała ważna oferta z najniższą ceną Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z przedmiotowego postępowania, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Rozstrzygnięcie

Unieważnienie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...