Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

Przetarg na Ratowników

Myślenice: Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni „Aquarius”

Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w 2014 roku - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 12 272 15 11, faks 12 272 15 11.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mokis.myslenice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa ratownicza Krytej Pływalni Aquarius Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w 2014 roku - przy ul. Ogrodowej 19 w Myślenicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratowniczej na Krytej Pływalni Aquarius Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu (położonej w Myślenicach przy ulicy Ogrodowej 19), dalej zwanej Pływalnią, w szczególności pełnienia dyżurów ratowniczych w godzinach otwarcia Pływalni i stałej obserwacji niecek basenowych, w tym: - basenu pływackiego o wymiarach: długości 25,02 m, szerokość 16 m, sześć torów, 2 zewnętrzne tory o szerokości 3 m i 4 tory o szerokości 2,5 m, głębokość zmienna od 1,45 m do 2,05 m; - basenu do nauki pływania o wymiarach: długość 12,5 m, szerokość 6 m plus 1 m dla pochylni schodzącej do wody dla osób niepełnosprawnych, głębokość 0,95 m do 1,15 m, wyposażony w natryski do masażu; - jacuzzi - 1 wanna; - strefy suchej - sauny. Szczegółowe wymagania oraz opis zakresu obowiązków związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia zawarte są w SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.34.11.40-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w miesiącach: 12.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych warunków. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2.1 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych warunków. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI pkt 2.1 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych warunków. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI pkt 2.1 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien dysponować co najmniej czterema osobami posiadającymi wymagane uprawnienia ratownika stawiane przez ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 roku nr 208, poz.1240), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 108) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 747) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na podstawie wykazu osób, sporządzonego w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 4a do niniejszej SIWZ, oraz oświadczenia wykonawcy, że osoby będące uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa powyżej, sporządzonego na podstawie wzoru oświadczenia wymienionego w rozdziale VI pkt 2.2 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 4b), oraz na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2.1 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 50 000,00 zł. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2.1 niniejszej SIWZ (Załącznik nr 2), oraz przedstawionej opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o których mowa w rozdziale VI pkt 2.3 niniejszego SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. Oryginał oferty sporządzonej na formularzu Oferta - stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

 2. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (spółki cywilne, konsorcja). Z powyższego dokumentu powinien wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art.144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza: a) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę siedziby, zmianę formy prawnej itp., b) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, c) zmianę wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem zachowania uprawnień wymaganych w niniejszym zamówieniu. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mokis.myslenice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, pok. 4 sekretariat..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, pok. 4 sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja SWIZ

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...