Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

Zapytanie cenowe nr 2/01/2012

Myślenice 17.03.12

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

ul. Piłsudskiego 20

32-400 Myślenice

Zapytanie cenowe nr 2/01/2012

(dotyczy dzierżawy i obsługi basenu letniego na Zarabiu w Myślenicach)Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz 1655 ze zm.) art.69 ust. 1 pkt.3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 i 1241 z 2010 ze zm.)
Niniejsze zapytanie cenowe nie jest równorzędne z zamówieniem.

Otrzymanie od Państwa ofert nie będzie stanowić podstawy do powstania zobowiązań wobec stron.Zamawiający:Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

ul. Piłsudskiego 20

32-400 Myślenice

NIP 681 13 53 451Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza do złożenia ofert na:

" Dzierżawa i obsługa basenu letniego na Zarabiu w Myślenicach"OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa i obsługa basenu letniego na Zarabiu w Myślenicach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:


1. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1139/2 o powierzchni 1,2443 ha położona w obrębie nr 3 miasta Myślenice, zabudowanej basenem przepływowym, brodzikiem rekreacyjnym oraz budynkiem zaplecza administracyjno - socjalnego oraz budynkiem zaplecza sanitarno-gatronomicznego, na nieruchomości znajduje się także drewniana Woprówka. Teren jest ogrodzony oraz zabezpieczony alarmem oraz dozorem grupy interwencyjnej.
2. Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myślenicach w Wydziale Ksiąg Wieczystych jest urządzona księga wieczysta KW 47162
3. Teren ten zostanie wydzierżawiony z przeznaczeniem na działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia basenu rekreacyjnego - ogólnodostępnego oraz małej gastronomii.

4. Każdy z uczestników postępowania ma prawo do zapoznania się ze stanem technicznym nieruchomości w obecności pracownika Krytej Pływalni MOKiS po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin składania ofert: do dnia 6 kwietnia 2012 roku, do godziny 10:00

 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania.

2. Rozstrzygnięcie konkursu będzie ważne bez względu na liczbę uczestników.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 

Oferta powinna zawierać

 

- datę sporządzenia,

- pełna nazwę i adres (siedzibę) oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

- oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym budowli i budynków zlokalizowanych na nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń,

- załączniki.

 

Ponadto, powinna być:

- sporządzona na piśmie, w języku polskim,

- opatrzona pieczątka firmową,

- podpisana czytelnie przez oferenta.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Zapytanie ofertowe na dzierżawę nieruchomości - Basen Letni na Zarabiu".

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Oferty należy przesłać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; faksem na nr 12 272 32 79, lub dostarczać osobiście na adres: ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, pok nr 5 do dnia 6.04.2012r, godziny 10:00

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zapytanie cenowe zamieszczono na stronie: http://www.basen.myslenice.pl/.

Ofertę należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania cenowego.

 

OCENA OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

kryterium wyboru oferty to kwota miesięcznego czynszu.

 

Miesięczny czynsz powinien być przedstawiony jako cena netto i brutto. (netto+podatek VAT).

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem:http://www.basen.myslenice.pl/.

oraz telefonicznie.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

 

1. Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiona na okres sezonu letniego, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia basenu ,
2. Czynsz , który zostanie ustalony w wyniku przetargu będzie płatny do dziesiątego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc,
3. Dzierżawca wyłoniony w drodze kokursu będzie zobowiązany do uiszczenia kwoty czynszu dzierżawnego , łącznie z podatkiem VAT według stawki 23% , za każdy miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z projektem umowy.
4. Dzierżawca oprócz czynszu zobowiązany jest do uiszczenia podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem dzierżawy, - media za okres objęty dzierżawą.
5. Dzierżawca z dniem zawarcia umowy dzierżawy zobowiązany jest do jednoczesnego ubezpieczenia umowy dzierżawy na czas trwania umowy,
6. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania przez dzierżawcę z zapłatą czynszem oraz w przypadku, gdy dzierżawca korzysta z przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z przeznaczeniem i celem umowy dzierżawy,

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszelkich, dodatkowych informacji udziela Kierownik basenu - Dominika Cuprjan pod numerem tel 12 272 32 31 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAŁACZNIKI

 

1. Formularz oferty

 

 

 

 

 

Zapytanie cenowe nr 2/01/2012

(dotyczy dzierżawy i obsługi basenu letniego na Zarabiu w Myślenicach)

Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz 1655 ze zm.) art.69 ust. 1 pkt.3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 i 1241 z 2010 ze zm.)

FORMULARZ OFERTY

……………………………………..

(miejscowość i data)

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy)

OFERTA

 

Do:

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

ul. Piłsudskiego 20

32-400 Myślenice

NIP 681 13 53 451

 

Niniejszym składam ofertę na :

……………………..……………………………………………………………………………………..

…………………….……………………………….……………………………………………………..

 

zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, oświadczam, iż:

  1. Oferuję miesięczny czynsz za realizację umowy dzierżawy i obsługi basenu letniego na Zarabiu w Myślenicach przez okres sezonu letniego w kwocie:

 

czynsz miesięczny netto (w PLN)

 

czynsz miesięczny brutto (w PLN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

    3. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym budowli i budynków zlokalizowanych na nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń,

    4. W przypadku przyznania mi dzierżawy, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Załącznik:

 

  • …………………………

…………………………………………..

(Podpis osoby upoważnionej)

*) niepotrzebne skreślić

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...